Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Інформація про співпрацю інституту

СПІВПРАЦЯ З ВІТЧИЗНЯНИМИ ПАРТНЕРАМИFrantsevich Institute for Problems of Materials Science

КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1. На базі ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України діє Національний контактний пункт за напрямом «Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології» Рамкової програми науково-технічного співробітництва Євросоюзу «Горизонт 2020». (керівник - зав. лабораторії Л.І. Чернишев, експерт - ст. наук. співробітник І.І.Білан). У звітному році проведено 4 інформаційні дні, присвячені можливій участі українських організацій в Рамковій програмі Євросоюзу «Горизонт 2020»:

 • м. Одеса (лютий 2015 р.);
 • м. Львів (квітень 2015р.);
 • м. Черкаси (листопад 2015 р.);
 • м. Київ (жовтень 2015р.).
 • В цих заходах взяли участь більше 300 осіб.

  Завдяки інформаційно-методологічній роботі контактного пункту в інституті підготовлено 8 пропозицій проектів до 7-ої Рамкової програми науково-технічного співробітництва Євросоюзу (7РП ЄС). Два з них отримали позитивне рішення. Цей результат можна вважати за досить важливе досягнення через те, що існує велика перепона при проходженні експертизи наших проектів, яка полягає в тому, що у програмних документах 7РП ЄС Україна віднесена до числа третіх країн, організації з яких можуть отримати фінансування в рамках прийнятого проекту, тільки якщо їх участь має важливе значення для реалізації основної роботи у виняткових випадках доступу до унікального ноу-хау, доступу до досліджень інфраструктури, доступу до конкретних географічних середовищ, можливості залучити ключових партнерів на ринках, що розвиваються, доступу до даних та ін.).

  2. Для прискорення практичної реалізації результатів наукових досліджень у 2014 році створено Українська технологічна платформа - УТП «Передові матеріали і технології їх отримання» (президент академік НАН України Ю.М. Солонін). Для реалізації в рамках УТП обрано спільний проект ІПМ НАНУ та підприємства ЕЛТЕХМАШ (Вінниця), з впровадження технології нанесення покриттів з тугоплавких сполук на турбінне обладнання морських суден, електроенергетичне і газове обладнання транспортних мереж. Замовниками роботи виступають підприємства Заря Машпром (Миколаїв) та МоторСіч (Запоріжжя).

  3. Українським матеріалознавчим товариством ім. І.М.Францевича (президент - академік НАН України В.В. Скороход, виконавчий директор – к.т.н. Л.І. Чернишев), яке функціонує на базі ІПМ НАН України ім. І.М. Францевича, проведено:


 • в рамках Осінньої сесії Європейського матеріалознавчого товариства – E-MRS симпозіум «Функціональні матеріали» (м. Варшава, вересень 2015 р.);
 • спільно з інженерно-фізичним факультетом Національного технічного університету КПІ 5-ту Міжнародну конференцію «HighMatTech-2015» (Під патронатом Європейської асоціації порошкової металургії - EPMA, 5-8 жовтня 2015 року, м. Київ, Україна;
 • спільно з Приазовським державним технічним університетом (ПДТУ) проведено Міжнародну конференцію «Університетська наука-2015» (Під патронатом Європейської асоціації порошкової металургії EPMA, 15-17 квітня 2015 р., м. Маріуполь, Україна);
 • спільно з Луцьким Національним технічним університетом проведено V міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні та експериментальні дослідження у технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування» (25-29 травня 2015 року, м. Луцьк, Україна).
 • Підготовлений та вийшов друком 8-й номер «Вісника Українського матеріалознавчого товариства».

  4. При інституті діє Наукова рада “Поверхневі явища в розплавах та твердих фазах, що контактують з ними” під керівництвом академіка НАН України Ю.В.Найдіча. Наукова рада координує наукову діяльність у країнах СНД (Україна, Грузія, Росія та Білорусь). Кожен рік результати досліджень у вказаній галузі систематизуються у звітах Наукової ради. Таким чином Наукова рада сприяє встановленню та розширенню контактів України з вищезгаданими країнами.
  При раді працює редакція міжвідомчого періодичного щорічного збірника „Адгезия расплавов и пайка материалов”, який є визнаним ВАК України фаховим виданням з технічних та хімічних наук. У звітному році вийшов друком 47-й номер збірника. Крім того, Наукова рада веде облік дисертаційних робіт, які захищені за спеціальностями, що мають відношення до поверхневих явищ у розплавах, по Україні, Грузії, Росії та Білорусі. Означена наукова рада співпрацює з Науковою радою з Комплексної програми «Фізика твердого тіла».

  5. Академік НАН України В.В.Скороход очолює Наукову раду цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях», а академік НАН України Ю.М.Солонін є його заступником, О.Г. Єршова є відповідальним секретарем робочої групи програми. У 2015 році за цією програмою виконувалось 44 проекти 17 інститутами 7 відділень НАН України. Дослідження виконувались за трьома напрямками: отримання, збереження та використання водню. Робочою групою 8-9 грудня 2015 року організовано та проведено на базі ІПМ НАН України наукову звітну сесію за цією програмою, в якій брали участь понад 60 учасників програми з академічних та вузівських установ України, представлено 41 наукова доповідь.

  6. Академік НАН України В.В.Скороход - член ради Фонду фундаментальних досліджень та голова експертної ради за напрямком 4. «Фундаментальні основи перспективних технологій».

  7. Академік НАН України С.О.Фірстов – член бюро Наукової ради НАН України «Фізика металічного стану», голова секції «Фізика міцності і пластичності», а Є.М. Бродніковський є ученим секретарем цієї секції.

  8.Член-кореспондент НАН України М.Д.Глинчук є головою Наукової ради «Фізика сегнетоелектриків», що координує діяльність вчених України за напрямком фізики твердого тіла; І.П. Биков та В.В. Лагута входять до складу цієї ради. М.Д. Глинчук також є членом міжнародних рад: AMPERE, Європейського та Всесвітнього дорадчих комітетів з фізики сегнетоелектриків.

  9. Член-кореспондент НАН України О.М.Григорьєв – експерт Українського державного центру науково-технічної та інноваційної експертизи, а також заступник голови науково-технічної ради «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» при Міністерстві освіти України.

  10. Доктор фізико-математичних наук Г.В.Лашкарьов - член наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників» НАН України.

  11. Відділ стандартизації порошкової металургії (зав.відділу Т.М.Павлиго) здійснює функції секретаріату Технічного комітету стандартизації «Порошкова металургія» (ТК 54) та міжнародного комітету стандартизації (МТК-150), координуючи діяльність організацій і підприємств України, які беруть участь у розробленні національних стандартів в галузі порошкової металургії та твердих сплавів.

  12. Відділ дослідження та атестації матеріалів ракетно-космічної техніки (зав.відділу Г.О.Фролов) бере участь в роботі Координаційної ради з організації спільних робіт ДП КБ «Південне» і наукових установ НАН України. Г.О.Фролов є ученим секретарем робочої групи цієї ради за напрямком «Новітні матеріали і технології» та є експертом секції МОН «Аерокосмічна техніка і транспорт».

  13. Відділ композиційних матеріалів (зав. відділу Л.Р. Вишняков) очолює діяльність міжвідомчої робочої групи (МРГ) з організації виробництва вуглецевих високоміцних високомодульних волокон.
  Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

  СПІВПРАЦЯ ІПМ З УСТАНОВАМИ МОН УКРАЇНИ  1. Відділ матеріалознавства сталей (зав. відділу А.І.Троцан) координує роботу за угодою про співробітництво між ІПМ НАН України, Приазовським державним технічним університетом (м. Маріуполь) та Міжнародним дослідним інститутом технології сталі Уханського університету науки і технології (Китай). У звітному році за угодою проводились дослідження по підвищенню якості низьколегованих сталей за допомогою мікролегування дисперсними порошками карбонітридів та донної продувки розплаву інертним газом у дрібнобульбашковому режимі.

  2. Протягом року відділ технології тугоплавких сполук та композиційних наноструктурних покриттів (зав.від. І.В.Уварова) проводив спільні роботи з Факультетом біомедичної інженерії НТУУ «КПІ» за новими напрямами одержання та дослідження наноматеріалів біомедичного застосування. Спільно зі студентами (бакалаврами, спеціалістами та магістрами) цього факультету виконуються роботи з дослідження впливу магнітного поля, ліків та бактерицидних добавок на властивості магнітних матеріалів та гідроксиапатиту. Проведено низку відповідних тематичних зустрічей між керівниками відділу та деканом і завідувачем профільною кафедрою цього факультету.

  3. У 2015 році відділом фізичної хімії неорганічних матеріалів (зав.від. Т.Я.Великанова) здійснювалась діяльність за трьома угодами про науково-педагогічне співробітництво цього відділу з вищими навчальними закладами України.
  У відповідності до угоди з лабораторією «Фізико-хімічні властивості металевих розплавів» Донецької державної машинобудівної академії (м. Краматорськ, Україна), укладеної у 2005 році, у поточному році проводились спільні науково-дослідні роботи за розділом «Експериментальне дослідження та термодинамічне моделювання фазових рівноваг у потрійних системах Ti-Zr-Cu і Ti-Zr-Ni».
  У відповідності до угоди з кафедрою фізичної хімії Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, укладеної у лютому 2012 року, проводились спільні науково-дослідні роботи за розділом 1 теми ІІІ-6-13 «Термодинамічні властивості подвійних і потрійних сплавів РЗМ з 3d-перехідними металами та алюмінієм у рідкому стані». За матеріалами досліджень захищена дипломна робота спеціаліста (науковий керівник к.х.н. В.С. Судавцова).

  4. Провідний науковий співробітник, доктор хімічних наук, професор М.А.Турчанін обіймає посаду проректора з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків, а також завідувача кафедрою технології і обладнання ливарного виробництва та лабораторії «Фізико-хімічні властивості металевих розплавів» Донецької державної машинобудівної академії (м. Краматорськ, Україна).

  5. Доктор фізико-математичних наук Я.В.Зауличний є професором НТУУ «КПІ» і очолює кафедру матеріалознавства та термічної обробки, розробив і читає спецкурс «Міжатомна взаємодія і властивості матеріалів», є керівником 3-х дипломних проектів магістрів, спеціалістів та бакалаврів цієї кафедри.

  6. Доктор фізико-математичних наук М.В.Карпець є професором кафедри матеріалознавства та термічної обробки НТУУ «КПІ» і виконує обов’язки наукового керівника Навчально-наукового центру «КПІ-РІГАКУ, Київ, НТУУ «КПІ». Він розробив та читає спецкурс «Нові матеріали та сучасні методи їх дослідження», є керівником магістерського і бакалаврського проектів цієї кафедри.

  7. Доктор хімічних наук М.В.Буланова викладає на кафедрі матеріалознавства та термічної обробки інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ».


  Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн