Sections
Personal tools
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Фізичне матеріалознавство та фізика міцності

30. Відділ конструкційної кераміки та керметів

30.02. Лабораторія акустичних методів дослідження матеріалів


Голова лабораторії - Безимянний Юрій Георгійович Email:otdel57@ipms.kiev.ua


Основні напрямки наукової діяльності

 • Розробка нетрадиційних методів акустичного діагностування матеріалів і виробів з них з урахуванням особливостей формування акустичних полів різного виду в об’єкті контролю відповідно до поставленої задачі.
 • Розробка оригінальної контрольно-вимірювальної акустичної апаратури різного призначення.
 • Дослідження і визначення фізико-механічних властивостей матеріалів і виробів (пружності,непружності, дефектності, анізотропії, неоднорідності).
 • Розробка методик акустичних вимірювань, адаптованих до досліджуваного об’єкта, з метою підвищення їх інформативності, достовірності та надійності.
 • Визначення комплексу механічних властивостей матеріалів під час циклічного навантаження на високих частотах.

 • Тематика роботи відділу

  Неруйнівні акустичні методи досліджень і контролю матеріалів і виробів з них.


  Найкращі результати

 • Розроблена і впроваджена методика контролю дефектності роликів прокатного стану після відновлення їх поверхні наплавкою.
 • Розроблена оригінальна методика контролю стану і прогнозування придатності до експлуатування елемента гідросистеми рульового управління гвинтокрила МІ-24.
 • Розроблений і виготовлений перший український прилад для визначення міцності і дефектності гетерогенних матеріалів.
 • Розроблений метод вимірювання модулів пружності в середовищі зі структурою кубічної симетрії, який базується на вимірюванні швидкостей поздовжньої пружної хвилі.
 • Розроблена методика прогнозування захисних властивостей комбінованих кераміко-полімерних матеріалів за критеріями бронестійкості і живучості із застосуванням неруйнівних акустичних методів.


 • Патенти


  1. Ультразвуковий спосіб вимірювання швидкості поширення пружної хвилі. /Ю.Г.Безимянний, І.Г.Євко, К.А.Комаров //Патент на КМ № 96240 UA. – №u201408454; заявл. 24.07.2014; опубл. 26.01.2015, Бюл.№ 2.

  2. Спосіб визначення дефектності матеріалу. / О.В. Вдовиченко //Патент № 108145. Заявл. № 2013 u10398, 23.08.2013. Опубл. 25.03.2015, бюл. 21.

  3. Спосіб одержання спінених зливків алюмінію та алюмінієвих сплавів. // Ю.Г. Безимянний, О.В.Бякова, О.О.Власов, Є.В.Картузов //Патент № 106114 UA. – №а201210504; заявл. 05.09.2012; опубл. 25.07.2014, Бюл.№ 14

  4. Спосіб визначення дефектності матеріалу. / О.В. Вдовиченко // Патент № 103716. Заявл. №2012 09288, 30.07.2012. Опубл. 11.11.2013. Бюл. 21.

  5. Спосіб визначення модуля пружності матеріалів./ О.В. Вдовиченко// Патент № 90728. Заявл. № 2008 01599, 07.02.2008. Опубл. 25.05.2010. Бюл.10.

  6. Спосіб контролю дефектності матеріалів. / О.В. Вдовиченко // Патент № 900002. Заявл. № 2008 01598, 07.02.2008. Опубл. 25.03.2010. Бюл.6.

  7. Датчик хвиль зсуву. /Ю.Г.Безимянний, О.В.Талько, Є.Є.Глазков //Деклараційний патент України на винахід № 70156 А. Бюл.№ 9, 15.09.2004.

  8. Ультразвуковий спосіб визначення характеристик пружності. /Ю.Г.Безимянний, В.М.Яковкін //Патент України № 55549. Бюл. №7. – 2003.


  Обладнання

  1. Оригінальний багатофункціональний апаратний комплекс для вимірювання годинних, енергетичних та частотних характеристик різних типів пружних коливань і пружних хвиль: чутливість за часом 10 нс, за напругою 0,5 мВ, діапазон частот 0 – 20 МГц. Комплекс дозволяє реалізувати практично всі відомі акустичні методи неруйнівного контролю, а також розробляти і апробувати нові методи, відпрацьовувати діагностичні параметри і т. ін. – стосовно задачі, яка вирішується в процесі адаптації до особливостей об’єкта контролю.

  2. Установка для резонансної ультразвукової спектроскопії.

  3. Установка для визначення модулів пружності матеріалів резонансними методами.

  4. Вібростенд електродинамічний ВЕДС-200.

  Можливості


  1. Вимірювання інтегральних і локальних акустичних характеристик в любих акустично прозорих матеріалах і виробах і також в окремих елементах композитів.

  2. Виміровання всіх характеристик пружності і непружності матеріалів з урахуванням анізотропії і неоднорідності властивостей.

  3. Вимірювання амплітудних залежностей демпфуючих властивостей матеріалів різних класів.

  4. Розробка нетрадиційних методів контролю якості, розмірних характеристик, дефектності і стану однорідних, статистично однорідних і неоднорідних матеріалів і конструкцій.

  5. Постадійний контроль порошкових і композиційних матеріалів і виробів в процесі їх виготовлення.

  6. Відпрацювання технології створення матеріалів за критеріями пружності, непружності, однорідності.

  7. Визначення модулю Юнга і декремента коливань при кімнатній і високих (до 850 0С) температурах.

  8. Одержання кривої втоми у діапазоні 105..108 циклів і оцінка швидкості руху коротких тріщин протягом тижня.

  9. Паспортизація матеріалів і виробів.

  Публікації


  1. Прогнозирование защитных свойств ударостойких комбинированных керамико-полимерных материалов с помощью акустических неразрушающих методов. / Ю.Г. Безымянный, Л.Р. Вишняков, А.В. Мазная, А.Н. Высоцкий, А.Н. Комаров, А.В. Нешпор // Порошковая металургия. – 2018.- № 3-4. – С.8-13.

  2. Вплив добавки високодисперсного діоксиду кремнію на структуру та механічні характеристики гідроксиапатитної біокераміки. /Ю.Г. Безимянний, О.Є.Сич, І.В.Уварова, Г.Б.Товстоног, Н.Д.Пінчук, Є.О.Козирацький, К.А.Комаров, Я.І.Євич //Наукові нотатки. – 2017. – Випуск № 59. –С.244-249.

  3. Вплив технологічної схеми виготовлення на характер анізотропії і пружні властивості гарячештампованих порошкових алюмоматричних композитів. / Безимянний Ю.Г. Г.А.Баглюк, А.М.Колесников, О.В.Талько, І.О.Шишкіна //Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк. – 2016. – Вип.№54. – С.20-27.

  4. Акустический неразрушающий контроль многокомпонентного сплава на основе ниобия. /Ю.Г.Безымянный, Н.П.Бродниковский, Е.А.Козирацкий, О.В.Талько //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць. – 2015. – № 19 (1128) – С.119-126

  5. Фактори впливу на динамічні модулі пружності гетерофазних порошкових матеріалів. /Ю.Г.Безымянний, Е.А.Козирацкий, Л.О.Тесленко, О.В.Талько //Вісник українського матеріалознавчого товариства. – 2015. – В.8. – С. 93-100.

  6. Исследование закономерностей формирования характеристик упругости композитов на основе фаз высокого давления углерода и нитрида бора. /Ю.Г.Безымянный, В.М.Волкогон, Е.А.Козирацкий, А.Н.Колесников, И.И.Бужанская, С.К.Аврамчук //Породоразрушающий металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения. Сб.науч.тр. Вып.18.К.:ИСМ НАНУ. – 2015. – С.334-338.

  7. Closed-Cell Aluminum Foam of Improved Sound Absorption Ability/ Bezimyniy Y.G. A.Byakova, S.Gnyloskurenko, N.Takashi //Journal of Metal Manufacture and Properties.– 2014. – No4. – P.445-454.

  8. Методика оцінки похибки вимірювання швидкості поширення пружної хвилі при поетапному контролі зразків з порошкових матеріалів. /Ю.Г.Безимянний, І.Г.Євко, К.А.Комаров, О.В.Талько //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць. –2014. – №19 (1062) – С.3-14.

  9. Сравнение динамических методов при определении упругих характеристик разных материалов. /Ю.Г.Безымянный, Є.О.Козирацький, А.М.Колесников, Л.О.Тесленко //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць.–2014. – №19 (1062) – С.15-22.

  10. Постадійний контроль розподілу властивостей в об"ємі заготовок з порошкового заліза. /Ю.Г.Безимянний, Г.А.Баглюк, І.Г.Евко, К.А.Комаров //Вісник Національного техніч. університету "ХПІ": зб.наук. праць Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2013. – №34 (1007) – С.156-162.

  11. Особенности контроля АЭ при высокоскоростном консольном изгибе образцов. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко, Л.О.Тесленко //Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2012. – №4. – С.24-32.

  12. Использование метода акустической эмиссии для исследования усталости материалов в процессе высокоскоростного циклического деформирования. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко, К.А.Комаров, О.В.Талько //Вісник українського матеріалознавчого товариства. –2012. – В.5. – С.63-71.

  13. Система для выявления сигналов акустической эмиссии в процессе резонансного нагружения образца. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко, А.Н.Колесников //Вісник Національного технич. університету "ХПІ": зб.наук. праць "Електроенергетика та перетворювальна техніка".– 2012. – Серія 40. – С.87-96.

  14. Контроль неоднородности свойств порошковых материалов по результатам акустических измерений. /Ю.Г.Безымянный, Г.А.Богдан, И.Г.Евко, Н.А.Иванюк, Е.А.Козирацкий //Вестник НТУ "ХПИ". Сб.науч. трудов "Электроэнергетика и преобразовательная техника".– 2011. –№19. – С.204-211.

  15. Дослідження впливу структури композита на основі мідного порошку із вольфрамовими вкрапленнями на швидкість поширення пружної хвилі. /Ю.Г.Безимянний, Т.А.Епіфанцева, Е.А. Козирацький //Вестник Национального технич. университета "ХПИ". Сб.науч. трудов "Электроэнергетика и преобразовательная техника".– 2010. – № 12. – С.148-155.

  16. Адаптация метода акустической эмиссии к усталостным испытаниям материалов на высоких частотах нагружения. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко //Фізичні методи та засоби контролю середовищ матеріалів та виробів. (Серія). Випуск 14: Неруйнівний контроль матеріалів і конструкцій. – Зб. наук. праць. – Львів: ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України. – 2009. – С.29-35.

  17. Ультразвуковые технологии в материаловедении./ Ю.Г. Безымянный. //Неорганическое материаловедение: Энциклопед. изд. в 2т. /Под ред. Г.Г.Гнесина, В.В.Скорохода. – Киев: Наук.думка, 2008. – т.2. кн.2. – С.574-584.

  18. Развитие акустико-эмиссионного метода для исследования процесса многоцикловой усталости материалов. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко //Фізичні методи та засоби контролю середовищ матеріалів та виробів. (Серія). Вип. 13: Теорія і практика неруйнівного контролю матеріалів і конструкцій. – Зб. наук. праць. – Львів: ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАНУ. – 2008. – С.100-106.

  19. Акустичний контроль матеріалів з розвинутою мезоструктурою. /Ю.Г. Безимянний //Фізико-хімічна механіка матеріалів – 2007. – №4. – С.53-65.

  20. Особенности деформационного поведения каркасных композитов при механическом нагружении. /Ю.Г. Безымянный, В.А.Скороход, С.М.Солонин, В.П.Каташинский и др. //Порошковая металлургия. – 2007. – №7/8. – С.82-90.

  21. Экспериментальная проверка возможностей эхо-импульсного ультразвукового метода для контроля состояния внутренней структуры контакт-деталей. /Ю.Г.Безымянный, Н.И.Гречанюк, В.М.Срибный //Электрические контакты и электроды: сб. науч. Трудов НАНУ, И-т проблем материаловедения. – Киев. – 2006. – С.251-260.

  22. Акустическое отображение материалов с развитой мезоструктурой. /Безымянный Ю.Г. //Акустичний вісник. – 2006. – т.9. – №2. – С.3-16.

  23. Анализ возможностей акустических методов по выявлению дефектности контактов в порошковых материалах. /Ю.Г.Безымянный, О.В.Талько //Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2006. – №.2. – С.39-45.

  24. Исследование анизотропии свойств порошкового железа. /Ю.Г.Безымянный, В.В.Скороход, О.В.Талько, Г.Р.Фридман //Порошковая металлургия. – 2006. – №3-4. – С.88-97.

  25. Анализ возможностей акустических методов при контроле контактообразования в порошковых материалах. /Ю.Г.Безымянный, О.В.Талько //Электроника и связь. – 2006. – №1 (30) – С.48-57.

  26. Отображение свойств волокнистых материалов по скорости распространения упругих волн. //Ю.Г.Безымянный, Е.А.Козирацкий //Акустичний вісник. –2006. –т.9. –.№1. – С.15-20.

  27. Пористые слоистые и каркасные волокново-порошковые композиции из нержавеющей стали. /Ю.Г. Безымянный, А.Г.Косторнов, Ю.Н.Подрезов, А.Л.Мороз, В.Н.Клименко, В.Г.Боровик //Порошковая металлургия. – 2006. – № 1/2. – С.45-50.

  28. Акустическое отображение нерегулярности формирования свойств полидисперсного порошкового железа. /Ю.Г.Безымянный, А.Е.Кущевский, Р.В.Сиденко //Электроника и связь. – 2005. – №28. – С.78-82.

  29. Особенности акустических измерений при импульсном зондировании материалов, изготовляемых методами порошковой металлургии. /Безымянный Ю.Г. //Современные проблемы физического материаловедения: Труды. Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ. – К. – 2005. – С.190-201.

  30. Акустическое отображение внутреннего строения и свойств композиционных материалов и его компьютерная интерпретация. /Ю.Г.Безымянный, Е.А.Козирацкий, О.В.Талько //Электронное строение и свойства тугоплавких соединений, сплавов и металлов: Труды ИПМ НАНУ. Серия «Физическое материаловедение, структура и свойства материалов» – К. – 2004. – С.111-122.

  31. Возможности использования скорости распространения упругой волны для контроля адгезии в алмазных композитах с металлической матрицей. /Ю.Г.Безымянный, М.А.Касимов, А.И.Райченко, Т.И.Истомина //Адгезия расплавов и пайка материалов: Сб.науч.трудов. НАНУ. ИПМ. – К. – 2004. – №37. – С.109-120.

  32. Возможности неразрушающих методов для контроля качества электрических контактов коммуникационных аппаратов. /Ю.Г.Безымянный, Н.И.Гречанюк, Р.В.Минакова, В.М.Срибный //Электрические контакты и электроды: Сб.науч.трудов. НАНУ. ИПМ. – К.,2004. – С.239-251.

  33. Дослідження взаємозв"язку модуля пружності композиту алмаз+SiC з його структурним станом. /Ю.Г.Безимянний, В.Г.Боровик, А.В.Степаненко //Доповіді НАНУ. – 2003. – №2. – С.3-10.

  34. Опыт совершенствования стандартов на методы определения свойств металлических порошков и спеченных изделий. /Ю.Г.Безымянный, А.Е.Кущевский //Порошковая металлургия. – 2003. – №1/2. – С.20-25.

  35. Applications of acoustic methods for quality control and testing ceramic materials. /Bezimyniy Y.G. //Ceramika . – vоl.69, – 2002. – Р.30-35.

  36. Исследование возможностей ультразвукового контроля элементов двигателя первой ступени ракеты-носителя “Зенит”. 2. Результаты ультразвуковой диагностики дефектности двигателя. /Ю.Г.Безымянный, В.Г.Боровик, В.И.Трефилов, Г.А.Фролов, М.И.Галась //Космічна наука і технологія. – 2002. – т.8. – №1. – С. 40-46.

  37. Исследование возможностей ультразвукового контроля элементов двигателя первой ступени ракеты-носителя “Зенит”. 1. Разработка физической модели объекта контроля. /Ю.Г.Безымянный, В.Г.Боровик, В.И.Трефилов , Г.А.Фролов, М.И.Галась //Космічна наука і технологія. – 2001. –т.7. – №5/6. – С.40-46.

  38. Ультразвуковой метод измерения модулей упругости изотропного твердого тела. /Ю.Г.Безымянный, О.Н.Петрищев //Электроника и связь. – 2001. – №13. – С.10-16.

  39. Возможности акустических методов при контроле структуры и физико-механических свойств пористых материалов. /Безымянный Ю.Г. //Порошковая металлургия. 2001. – №5-6. – С.30-36.


  Штат

  Безимянний Ю.Г.
  Керівник, ст.н.сп., д.т.н.
  Вдовиченко О.В.
  ст.н.сп., к.т.н.
  Козирацький Є.О.

  Колесников А.М.

  Комаров К.А.

  Талько О.В.

  Тесленко Л.О.


  Публікації

  Використання швидкості ультразвуку для дослідження особливостей формування структури псевдосплаву Fe―Cu―Mo
  Козирацький Є.О., Колесников А.М., Гетьман О.І., Радченко П.Я., Талько О.В. (2018) Електричні контакти та електроди, #14, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.151-157

  ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Х
  III. ВПЛИВ ВМІСТУ НАНОПОРОШКУ SiC ТА ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО КОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ СПЛАВУ АМг5

  Гогаєв К.О., Воропаєв В.С., Вдовиченко О.В., Подрезов Ю.М., Гадзира М.П., Євич Я.І. (2018) Порошкова металургія, #09/10, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-11

  ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДЕФОРМУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al–Mg–Х
  I. ВПЛИВ УМОВ ПРОКАТКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ ПОРОШКОВИХ СТРІЧОК, ЗМІЦНЕНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ SiC

  Гогаєв К.О., Воропаєв В.С., Вдовиченко О.В., Подрезов Ю.М., Гадзира М.П., Євич Я.І. (2018) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.11-20

  ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УДАРОСТIЙКИХ КОМБIНОВАНИХ КЕРАМIКО-ПОЛIМЕРНИХ МАТЕРIАЛIВ ЗА ДОПОМОГОЮ АКУСТИЧНИХ НЕРУЙНIВНИХ МЕТОДIВ
  Безимянний Ю.Г., Вишняков Л.Р., Мазна О.В., Висоцький А.М., Комаров К.А., Нешпор О.В. (2018) Порошкова металургія, #03/04, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.150-160

  Явище повільної динаміки в нелінійно-пружних спечених пористих титані та оксиді алюмінію
  Вдовиченко О.В. (2017) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #23, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.43-52

  Оцінка впливу дефектів на ефективні характеристики пружності порошкових матеріалів на основі моделі кусково-лінійної пружної поведінки
  Вдовиченко О.В., Кузьмов А.В., Кіркова О.Г., Штерн М.Б. (2017) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.3-9

  Оцінка пружності та здатності до демпфування матеріалів резонансними акустичними методами
  Вдовиченко О.В., Ткачук Н.Д (2015) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #24, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.128-135

  Дослідження механічної поведінки інтерметаліду Ti3Sn в області гомогенності
  Вдовиченко О.В., Подрезов Ю.М., Буланова М.В., Фартушна Ю.В. (2013) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.81-86

  Дослідження процесів консолідації пористого порошкового титану за результатами вимірювань параметрів резонансних коливань
  Вдовиченко О.В. (2013) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.87-93

  Сумарні коефіцієнти інтенсивності напружень і фазові кути напруженого стану у вершині внутрішньої осесиметричної конічної тріщини в волокні при розтягуванні
  Боровик О.В., Тесленко Л.О. (2013) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #22, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.108-117

  Дослідження нелінійної пружності пористого оксиду алюмінію резонансними методами
  Вдовиченко О.В., Ткачук Н.Д. (2013) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.134-144

  Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань
  Вдовиченко О.В. (2012) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #21, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.89-100

  Поздовжні і поперечні пружні хвилі в матеріалах, що містять пори і площинні дефекти
  Штерн М.Б., Вдовиченко О.В., Кіркова О.Г. (2010) Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві, #12, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.31-38

  Моделювання впливу дефектів на резонансний спектр механічних коливань порошкових матеріалів
  Вдовиченко О.В. (2010) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #19, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.100-104

  Динамічна пружність і здатність до демпфування спечених титанових пресовок
  Вдовиченко О.В. (2009) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #18, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.131-136

  Оцінка дефектності пористого титану неруйнівними ультразвуковими методами
  Вдовиченко О.В., Мосолаб О.О., Назаренко В.А. (2009) Електронна мікроскопія і міцність матеріалів, #16, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.80-88

  Дослідження пружності пористого титану акустичним неруйнівним методом
  Вдовиченко О.В., Мешкова Г.А., Назаренко В.А. (2008) Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, #17, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.145-150

  Дослідження еволюції міжчасткових кордонів у високощільних пресуваннях із залізного порошку методом механічної резонансної спектроскопії
  Вдовиченко О.В., Подрезов Ю.М., Скороход В.В. (2008) Порошкова металургія, #05/06, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.128-138

  Можливості використання швидкості поширення пружної хвилі для контролю адгезії в діамантових композитах з металевою матрицею
  Безимянний Ю.Г., Касимов М.А., Райченко О.І., Істоміна Т.І. (2004) Адгезія розплавів і пайка матеріалів, #37, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.109


  Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн