Sections
Personal tools

Наші Координати: Київ-142, Україна, 03680, вул. Кржижановського 3 | тел:+380(44)424-01-02 | факс:+380(44)424-21-31

Інститут проблем матеріалознавства – провідний центр науково-технічних розробок


Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Інститут проблем матеріалознавства – провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування , загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.

Докладніше»


Наукові центри


Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Центр колективного користування приладами (ЦККП) "TEM-SCAN" НАН України було створено в жовтні 2006 року на базі Лабораторії електронно-зондового мікроаналізу Інституту проблем матеріалознавства НАН України з метою найбільш раціонального використання наукових приладів імпортного виробництва фірми JEOL (Японія): JEM-2100F, JEM-100СХ II, Superprobe 733, JAMP-10S (2 прилади), T-20.

Докладніше»


Віртуальна організація Українського національного гріда "Матеріалознавство перспективних матеріалів"


Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" створено за ініциативою Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України для вирішення проблем розробки та впровадження новітніх перспективних матеріалів. Метою ВО "Матеріалознавство перспективних матеріалів" є проведення ефективного обчислювального експерименту в умовах грід-середовища на макро-, мезо- та мікроструктурних рівнях для вирішення актуальних задач розробки науковою спільнотою матеріалознавців інститутів НАН України та університетів нових перспективних матеріалів (наноструктурні матеріали, високоентропійні багатокомпонентні сплави, керамо-керамічні композити і т.і.).

Докладніше»


Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України
"Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій" на 2016-2018 рр.


Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Мета Програми полягає в опрацюванні фундаментальних проблем створення нових матеріалів, технологічних процесів, конструкцій та демонстраційних систем, які б стали основою широкого впровадження в Україні ВДЕ, водневих і паливно-комірчаних технологій та сприяли б поступовому зменшенню залежності від імпорту енергоносіїв, диверсифікації та використанню вітчизняних стабільних в т. ч. відновлюваних енергетичних ресурсів, а також зменшенню викидів, які містять вуглець, при виробництві електричної енергії.

Докладніше»


Українська технологічна платформа "НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОБНИЦТВА"


Громадська спілка «Українська технологічна платформа «Нові матеріали та перспективні технології їх виробництва» (далі УТП НМ) є всеукраїнською недержавною некомерційною професійною громадською організацією, яка об’єднує представників наукових установ, представників підприємств любої форми власності та представників фінансових установ, які працюють в галузі створення нових матеріалів та в розробці технологій їх отримання

Докладніше»


Технічний комітет стандартизації "Порошкова металургія"


Onufrieva tower

З метою виконання робіт із національної, міждержавної та міжнародної стандартизації у галузі порошкової металургії наказом Держстандарту України від 20.11.1992 р. № 116 та Академією наук України від 27.10.1992 р. № 281 був створений Технічний комітет стандартизації України “Порошкова металургія” (ТК 54). Діяльність технічного комітету стандартизації здійснюється згідно з Положенням про ТК 54, яке було затверджене наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15.11.2007 р. № 310. ТК 54 діє згідно з законодавством України, керується нормативно-правовими актами, стандартами національної системи стандартизації, нормативними та організаційно-розпорядчими документами Держспоживстандарту України та Положенням про ТК.

Докладніше»


Наукові розробки та вироби


Алмазно-твердосплавний макрокомпозитний високомодульний матеріал марка АВКМ

Галогенидні вогнетриви

Алмазно-твердосплавний макрокомпозитний високомодульний матеріал марка АВКМ

Керамічна паливна комірка

Система захисту від блискавки полімерних композитів для авіаційної техніки

Докладніше»


Річний план закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ


Frantsevich Institute for Problems of Materials Science

Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (січень-березень)

Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (лютий — грудень)

Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (квітень — грудень)

Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік Інституту проблем матеріалознавства НАНУ (червень — грудень)

Докладніше»


НОВИНИ ІПМ


11 червня о 14:00 захист дисертації на здобуття вченого ступеню к.т.н. ХОМІНИЧ А.І.


Обрано нового президента Українського матеріалознавчого товариства ім.І.М.Францевича


23 травня о 14:00 захист дисертації на здобуття вченого ступеню д.ф.-м.н. ЗАКАРЯН Д.А.


23 квітня о 14:00 захист дисертації на здобуття вченого ступеню д.т.н. ВОЛОЩЕНКО С.М.


Опубліковано матеріали для атестації відділів


Опубліковано проект колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією ІПМ НАНУ на 2018-2021 роки


Запрошуємо Вас до публікації статті у фаховому Міжвузівському збірнику наукових праць «Наукові нотатки» Луцького національного технічного університету


16 квітня о 14:00 захист дисертації на здобуття вченого ступеню д.т.н. Колесника Є.В.


Оголошено нову серію конкурсів у рамках ініціативи приватно-державного партнерства Fuel Cells and Hydrogen (FCH2)


КОНФЕРЕНЦІЇ


17 - 21.09.2018
Багатофункціональні перспективні композиційні матеріали: від ідеї до ринку

симпозіум, м. Варшава (Польща)


22 - 24.05.2018
MTC-2018: Матеріалознавство тугоплавких сполук

6 міжнародна Самсонівська конференція, Київ, УкраїнаУкраїнське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний портал органів виконавчої влади України Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн