Конференції

СПІВПРАЦЯ З ВІТЧИЗНЯНИМИ ПАРТНЕРАМИ

На базі ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича діє Національний контактний пункт за напрямом «Нанонауки, нанотехнології, передові матеріали, біотехнологія та нові технології виробництва і обробки» програми Євросоюзу «Горизонт 2020» (керівник - І.І.Білан). В звітному році проведено 4 інформаційні дні (2 - у Києві, в травні та грудні, 1 - у Варшаві, у вересні та 1 – у Китаї). Інформаційні дні були присвячені ознайомленню з тематикою конкурсів на 2018 – 20 рр. та можливій участі в програмі Євросоюзу «Горизонт 2020». В цих заходах взяли участь більше 450 осіб.

Завдяки інформаційно-методологічній роботі контактного пункту в інституті підготовлено 3 пропозиції проектів до програми Євросоюзу «Горизонт 2020»:

1. Low-Cost, Lightweight Multi-Functional Carbon Nanotubes (CNTs) for Marine, Aerospace, Transportation and Construction applications.

2. Scientific Excellence in Solid Oxide Fuel Cells at Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine

3. Intelligent Composite aero-structures integrating advanced functionalities

Продовжено діяльність створеної для прискорення практичної реалізації результатів наукових досліджень Української технологічної платформи - УТП «Передові матеріали і технології їх отримання» (президент акад. НАН України Ю.М.Солонін).

Українським матеріалознавчим товариством ім. І.М.Францевича(президент – чл.-кор. НАН України А.В.Рагуля, виконавчий директор – Л.І.Чернишев) , яке функціонує на базі ІПМ НАН України ім. І.М. Францевича:

  • проведено в рамках Осінньої сесії Європейського матеріалознавчого товариства – E-MRS Симпозіум D «Перспективні композиційні матеріали: від ідеї до ринку» (м. Варшава, вересень 2018 р.);
  • опубліковано монографію «Відновлювано-воднева енергетика і паливні комірки" за результатами виконання у 2016-2018 році проектів програми «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій»;
  • видано друком 11-й випуск збірника «Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім.І.М.Францевича».

При інституті діє Наукова рада “Поверхневі явища в розплавах та твердих фазах, що контактують з ними”, яка веде облік дисертаційних робіт, які захищені за спеціальностями, що мають відношення до поверхневих явищ у розплавах. Наукова рада співпрацює з секцією «Фізика поверхневих явищ та тонких плівок» при Міжвідомчій науковій раді при відділенні фізики та астрономії НАН України з проблеми «Фізика металічного стану». При раді працює редакція міжвідомчого періодичного щорічного збірника „Адгезия расплавов и пайка материалов”, який є визнаним ВАК України фаховим виданням з технічних та хімічних наук. У звітному році вийшов друком 50-й номер збірника.

Під керівництвом академіка НАН України Ю.М.Солоніна діє Наукова рада цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні аспекти відновлювано-водневої енергетики і паливно-комірчаних технологій», О.Г.Єршова є відповідальним секретарем робочої групи цієї програми. У 2018 році за цією програмою виконувалось 27 проектів 17 інститутами 7 відділень НАН України. Дослідження виконувались за трьома напрямками: отримання, збереження та використання водню. Робочою групою 10-11 грудня 2018 року організовано та проведено на базі ІПМ НАН України наукову звітну сесію за цією програмою, в якій брали участь понад 70 учасників програми з наукових та вузівських установ України, представлено 30 наукових доповідей.

Відділ №50 (Г.О.Фролов) бере участь в роботі Координаційної ради з організації спільних робіт ДП КБ «Південне» і наукових установ НАН України. Г.О.Фролов – заступник керівника робочої групи цієї ради за напрямком «Новітні матеріали і технології» та є експертом секції МОН «Аерокосмічна техніка і транспорт».

Протягом року відділ 31 (І.В.Уварова) проводив спільні роботи з факультетом біомедичної інженерії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за такими новими напрямами, як одержання та дослідження наноматеріалів біомедичного застосування та з Фізико-технічнм інститутом по отриманню та дослідженню наноструктурних матеріалів. В.Д.Курочкін прочитав курс лекцій з розділів фізичної хімії: «Основні уявлення квантової теорії», «Будова атомів», «Будова молекул», «Будова твердих тіл».

У 2018 році відділом №6 здійснювалась діяльність в рамках угоди про науково-технічне та науково-педагогічне співробітництво цього відділу з кафедрою фізичної хімії Київського національного університету ім.Т.Шевченка, укладеної у лютому 2012 року. В рамках цієї угоди виконані 4 магістерські роботи (керівник – В.С.Судавцова). Відділ №6 має угоду про співпрацю з кафедрою хімії Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, в рамках якої проведено ознайомчі екскурсії для студентів ІІІ і ІV курсів кафедри хімії та надано допомогу у підготовці спецпрактикуму «Фізико-хімічний аналіз систем» (керівник – В.С.Судавцова).

Проведено ознайомчі екскурсії для студентів IV курсу зварювального факультету НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського (керівник – В.С.Судавцова).

Т.Я.Великанова як представник України, яка з 1994 року є членом Міжнародної комісії з діаграм стану металічних систем (Alloy Phase Diagram International Comission, APDIC), бере участь у діяльності цієї комісії. Основним аспектом діяльності Комісії є міжнародна координація робіт в галузі досліджень і використання знань щодо будови діаграм стану і термодинаміки сплавів з метою використання при конструюванні матеріалів та розробці технологій. Діяльність APDIC охоплює майже всі країни світу, в яких існують центри з досліджень діаграм стану та термодинаміки сплавів (в Європі, Америці, Азії та Африці).

М.В.Буланова викладає на кафедрі матеріалознавства та термічної обробки інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» спеціальний курс «Фазові діаграми і розробка нових матеріалів» - лекції та практичні заняття - 172 години. Вона протягом 2018 року була керівником двох захищених протягом цього року магістерських робіт студентів НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Робота виконується в рамках відомчої теми III-9-16.

Акад. НАН України С.О.Фірстов – член Експертної ради МОН України з питань формування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, керівник секції за стратегічним напрямом ««Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєнні та військової техніки» та «Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій». Він – член бюро Наукової ради НАН України «Фізика металічного стану», голова секції «Фізика міцності та пластичності».

Відділ №36 (Г.А.Баглюк) здійснює функції секретаріату Технічного комітету стандартизації «Порошкова металургія» (ТК 54) та Міждержавного комітету стандартизації (МТК-150). Координує діяльність організацій і підприємств України, які беруть участь у розробленні національних стандартів в галузі порошкової металургії та твердих сплавів.

Чл.-кор. НАН України Ю.В.Мільман - член Міжнародної Координаційної ради з фізики міцності та пластичності матеріалів, член MRS (Material Research Society, USA), член редколегії журналів „Science of Sintering” (Бєлград).

Чл.-кор. НАН України М.Д.Глинчук є головою Наукової ради «Фізика сегнетоелектриків», що координує діяльність вчених України за напрямком фізики твердого тіла; В.В.Лагута входять до складу цієї ради.

Чл.-кор. НАН України М.Д.Глинчук є членом міжнародних рад: AMPERE, Європейського та Всесвітнього дорадчих комітетів з фізики сегнетоелектриків.

Чл.-кор. НАН України О.М.Григорьєв – експерт Українського державного центру науково-технічної та інноваційної експертизи, а також заступник голови науково-технічної ради «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» при Міністерстві освіти України.

М.В.Карпець виконує обов’язки наукового керівника Навчально-наукового центру «КПІ-РІГАКУ, Київ, НТУУ «КПІ».

М.В.Буланова викладає на кафедрі матеріалознавства та термічної обробки інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Є.М.Бродніковський – учений секретар секції «Фізика міцності та пластичності» Наукової ради НАН України «Фізика металічного стану».