Конференції

30.02. Лабораторія акустичних методів дослідження матеріалів


Основні напрямки наукової діяльності

  • Розробка нових методів акустичного діагностування з підвищеними точністю та інформативністю, які дозволяють ідентифікувати особливості структури та контролювати їхню еволюцію в процесі виготовлення і експлуатації
  • Дослідження резонансними та імпульсними акустичними методами комплексу фізико-механічних та структурних характеристик матеріалів

Тематика наукових розробок

Неруйнівні акустичні методи досліджень і контролю матеріалів і виробів з них

Найкращі результати

  • Розроблено теоретичну модель поширення поздовжніх і поперечних пружних хвиль в матеріалах з двовимірними (тріщиноподібними) дефектами, яка враховує залежність пружної поведінки від напружено-деформованого стану, який формується в матеріалі, і дозволяє оцінити дефектність матеріалу за зміною виміряних акустичних характеристик
  • Розроблено комп’ютерно-орієнтовану програму розв’язку зворотної задачі теорії пружності – обчислення характеристик пружності (модулів пружності та пружних сталих) ізотропних та анізотропних матеріалів за експериментального визначеним резонансним спектром зразків досліджуваних матеріалів
  • Розроблені методи визначення модулів пружності:
  • Розроблені методи визначення дефектності матеріалів, зокрема порошкових, за резонансними характеристиками зразків (деталей), захищені 4 патентами на винахід
  • З використанням розроблених акустичних методів, було досліджено комплекс характеристик лінійної та нелінійної пружності, а також здатності до демпфування пористих та малопористих порошкових керамічних (Al2O3, Si3N4, ГАп), металевих (Fe, Ti, Al та його сплави ПА-2, АМг-5, Al-6Cu-0,4Mn) та композиційних матеріалів на їхній основі, зміцнених мікро-та наночастинками.
  • Встановлено універсальний характер низки виявлених нелінійних акустичних явищ, зокрема повільної динаміки, спотворення форми резонансної кривої, лінійної амплітудної залежності резонансної частоти і внутрішнього тертя, спотворення форми коливань в часовій та частотно-часовій областях та пов’язаного з ним ефекту генерування другої гармоніки в частотному спектрі коливань.
  • Було встановлено, що однофазна сполука Ti3Sn демонструє нетипову нелінійну поведінку, пружність зменшується повністю оборотно з деформацією, зростає як з частотою, так і з температурою (343 K до 673 K); затухання є надзвичайно високим і зменшується з частотою, проте не залежить від деформації. Результати свідчать про наявність фазового переходу приблизно за 350 К. Еволюція структури в процесі деформації вказує на активацію механізму двійникування, який може спричиняти нелінійну пружність і високе розсіювання енергії.
  • Із застосуванням неруйнівних акустичних методів, розроблені і впроваджені в експлуатацію методики:

           - матеріалів зі структурою кубічної симетрії, який базується на вимірюванні швидкостей поздовжньої пружної хвилі;
           - матеріалів з дефектами, який враховує залежність резонансних частот коливань зразків від амплітуди, захищені патентами на винахід;
           - підвищення достовірності контролю під час виготовлення виробів із спечених порошкових матеріалів;
           - визначення дефектності матеріалу магістральних газопроводів;
           - прогнозування захисних властивостей комбінованих кераміко-полімерних матеріалів за критеріями бронестійкості і живучості;
           - контролю стану і прогнозування придатності до експлуатування елемента гідросистеми рульового управління гвинтокрила МІ-24;
          - контролю дефектності роликів прокатного стану після відновлення їхньої поверхні наплавкою.

Патенти

1. Спосіб визначення дефектності матеріалу / О.В. Вдовиченко // Патент № 108145 UA. - №а201310398; заявл.23.08.2013; опубл. 25.03.2015, Бюл. №6.

2. Спосіб одержання спінених зливків алюмінію та алюмінієвих сплавів / Ю.Г. Безимянний, О.В.Бякова, О.О.Власов, Є.В.Картузов // Патент № 106114 UA. – №а201210504; заявл. 05.09.2012; опубл. 25.07.2014, Бюл.№ 14.

3. Спосіб визначення дефектності матеріалу. / О.В. Вдовиченко // Патент № 103716 UA. - №a201209288; заявл.30.07.2012; опубл. 11.11.2013, Бюл. 21.

4. Спосіб визначення модуля пружності матеріалів./ О.В. Вдовиченко// Патент № 90728 UA. - № a200801599; заявл.07.02.2008; опубл. 25.05.2010, Бюл.10.

5. Спосіб контролю дефектності матеріалів / О.В. Вдовиченко // Патент № 90002 UA. -№a2008 01598; заявл. 07.02.2008; опубл. 25.03.2010, Бюл.6.

6. Спосіб контролю дефектності матеріалів / О.В. Вдовиченко // Патент №82678 UA - №а200503968; заявл. 26.04.2005; опубл. 12.05.2008, Бюл.9.

7. Ультразвуковий спосіб визначення характеристик пружності / Ю.Г. Безимянний, В.М. Яковкін // Патент № 55549 UA. – опубл. 2003, бюл. №7.

8. Ультразвуковий спосіб вимірювання швидкості поширення пружної хвилі / Ю.Г.Безимянний, І.Г.Євко, К.А.Комаров // Патент на корисну модель № 96240 UA. – №а201408454; заявл. 24.07.2014; опубл. 26.01.2015, Бюл.№ 2.

9. Датчик хвиль зсуву / Ю.Г.Безимянний, О.В.Талько, Є.Є.Глазков // Деклараційний патент України на винахід № 70156 UА.; опубл. 15.09.2004, Бюл.№ 9.

Обладнання

1. Оригінальний багатофункціональний апаратний комплекс для вимірювання часових, енергетичних та частотних характеристик різних типів пружних коливань і пружних хвиль: чутливість за часом 10 нс, за напругою 0,5 мВ, діапазон частот 0 – 20 МГц. Комплекс дозволяє реалізувати практично всі відомі акустичні методи неруйнівного контролю, а також розробляти і апробувати нові методи, відпрацьовувати діагностичні параметри і т. ін. – стосовно задачі, яка вирішується в процесі адаптації до особливостей об’єкта контролю.

2. Вимірювальний стенд для резонансної ультразвукової спектроскопії.

3. Вібростенд електродинамічний ВЕДС-200.

Можливості

1. Вимірювання інтегральних і локальних акустичних характеристик будь-яких акустично прозорих матеріалів і виробів і також в окремих елементів композитів.

2. Визначення характеристик лінійної та нелінійної пружності і непружності матеріалів з урахуванням анізотропії і неоднорідності властивостей в діапазоні температур від кімнатної до 7000С.

3. Вимірювання амплітудних залежностей здатності до демпфування матеріалів різних класів.

4. Розробка нових методів контролю якості та дефектності гомогенних, статистично гомогенних і гетерогенних матеріалів і конструкцій.

5. Постадійний контроль порошкових і композиційних матеріалів і виробів в процесі їх виготовлення.

6. Відпрацювання технології створення матеріалів за критеріями лінійної та нелінійної пружності і непружності.

7. Визначення межі витривалості на базі 105..108 циклів на звукових частотах коливань.

Публікації

1. Моделювання різноопірної пружної поведінки пошкоджених матеріалів порошкового походження обчислювальними методами мікро механіки / А.В. Кузьмов, О.В. Вдовиченко, М.Б. Штерн, О.Г. Кіркова // Порошкова металургія. – 2020. - №9/10. - C.12 – 21.

2. Акустичне відображення властивостей пористого титану / Ю.Г. Безимянний, Є.О. Козирацький, В.А. Назаренко, О.В. Талько // Порошкова металургія. – 2020. - №1/2. - C.64 – 79.

3. Постадійний ультразвуковий контроль властивостей багатокомпонентного порошкового матеріалу на основі Ni / Ю.Г. Безимянний, Є.О. Козирацький, К.А. Комаров, В.П. Солнцев, О.В. Талько // Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича. – 2019. – 12. – C.11-16.

4. Особливості визначення характеристик пружності мікроламінатів за результатами вимірювання швидкості поширення пружних хвиль / Ю.Г. Безимянний, Є.О. Козирацький, А.М. Колесников, К.А. Комаров, В.А. Назаренко, О.В. Талько // Електронна мікроскопія і міцність матеріалів: сб. наук. праць – К.: ІПМ НАН України, 2019. –Вип.25. – С.35 – 42.

5. Исследование влияния режимов деформирования на структуру и свойства порошковых композитов состава Al – Mg – X. III. Влияние содержания наноразмерного порошка SiC и деформационной обработки на свойства порошкового композита на основе сплава АМг5 / К.А. Гогаев, В.С. Воропаев, А.В. Вдовиченко, Ю.Н. Подрезов, Н.Ф. Гадзыра, Я.И. Евич // Порошкова металургія. – 2018. - №9/10. - C.3 – 11.

6. Исследование влияния режимов деформирования на структуру и свойства порошковых композитов системы Al – Mg – X. I. Влияние условий прокатки на механические свойства алюминиевых порошковых лент, упрочненных наночастицами SiC / К.А. Гогаев, В.С. Воропаев, А.В. Вдовиченко, Ю.Н. Подрезов, Н.Ф. Гадзыра, Я.И. Евич // Порошкова металургія. – 2018. - №5/6. - С.11 – 20.

7. Прогнозирование защитных свойств ударостойких комбинированных керамико-полимерных материалов с помощью акустических неразрушающих методов. / Ю.Г. Безымянный, Л.Р. Вишняков, А.В. Мазная, А.Н. Высоцкий, А.Н. Комаров, А.В. Нешпор // Порошкова металургія. – 2018.- № 3-4. – С.8-13.

8. Mechanical behavior of homogeneous and nearly homogeneous Ti3Sn: Role of composition and microstructure / O. Vdovychenko, O. Ivanova, Yu. Podrezov, M. Bulanova, I. Fartushna // Materials and Design. – 2017. – Vol.125. – P.26-34.

9. Явище повільної динаміки в нелінійно-пружних спечених пористих титані та оксиді алюмінію / О. В. Вдовиченко // Электронная микроскопия и прочность материалов: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2017. –Вып.23. – С.43 – 52.

10. Оцінка впливу дефектів на ефективні характеристики пружності порошкових матеріалів на основі моделі кусково-лінійної пружної поведінки / О. В. Вдовиченко, А. В. Кузьмов, О. Г. Кіркова, М. Б. Штерн // Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2017. – Вып.19. – С.3 – 9.

11. Вплив добавки високодисперсного діоксиду кремнію на структуру та механічні характеристики гідроксиапатитної біокераміки. / Ю.Г. Безимянний, О.Є. Сич, І.В. Уварова, Г.Б. Товстоног, Н.Д. Пінчук, Є.О. Козирацький, К.А. Комаров, Я.І. Євич // Наукові нотатки. – 2017. – Вип. 59. –С.244-249.

12. Моделювання пружної поведінки пористих порошкових матеріалів за різних схем деформування / О.В. Вдовиченко, А.В. Кузьмов, О.Г. Кіркова, М.Б. Штерн // Современные проблемы физического материаловедения. – К.: ИПМ НАН Украины, 2016. – 25. – С.85 – 90.

13. Вплив технологічної схеми виготовлення на характер анізотропії і пружні властивості гарячештампованих порошкових алюмоматричних композитів / Ю.Г. Безимянний, Г.А. Баглюк, А.М. Колесников, О.В. Талько, І.О. Шишкіна // Наукові нотатки. – 2016. – Вип.54. – С.20-27.

14. Оцінка пружності та здатності до демпфування матеріалів резонансними акустичними методами / О. В. Вдовиченко, Н. Д. Ткачук // Современные проблемы физического материаловедения. – К.: ИПМ НАН Украины, 2015. –Вып.24. – С.129 – 136.

15. Акустический неразрушающий контроль многокомпонентного сплава на основе ниобия / Ю.Г. Безымянный, Н.П. Бродниковский, Е.А. Козирацкий, О.В. Талько // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2015. – № 19 (1128) – С.119-126

16. Фактори впливу на динамічні модулі пружності гетерофазних порошкових матеріалів. / Ю.Г. Безымянний, Е.А. Козирацкий, Л.О. Тесленко, О.В. Талько // Вісник українського матеріалознавчого товариства. – 2015. – В.8. – С. 93-100.

17. Исследование закономерностей формирования характеристик упругости композитов на основе фаз высокого давления углерода и нитрида бора / Ю.Г.Безымянный, В.М. Волкогон, Е.А. Козирацкий, А.Н. Колесников, И.И. Бужанская, С.К. Аврамчук // Породоразрушающий металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения. Сб.науч.тр. Вып.18.К.:ИСМ НАНУ. – 2015. – С.334-338.

18. Closed-cell aluminum foam of improved sound absorption ability / Y.G. Bezimyniy, A. Byakova, S. Gnyloskurenko, N. Takashi // Journal of Metal Manufacture and Properties.– 2014. – No4. – P.445-454.

19. Методика оцінки похибки вимірювання швидкості поширення пружної хвилі при поетапному контролі зразків з порошкових матеріалів / Ю.Г.Безимянний, І.Г. Євко, К.А. Комаров, О.В. Талько // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць. –2014. – №19 (1062) – С.3-14.

20. Сравнение динамических методов при определении упругих характеристик разных материалов. / Ю.Г.Безымянный, Є.О. Козирацький, А.М. Колесников, Л.О. Тесленко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць.–2014. – №19 (1062) – С.15-22.

21. Використання методів механічного резонансу для виявлення пошкодженості сталей парогонів після експлуатації / О.В. Вдовиченко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. - №4. - С.40 – 47.

22. Дослідження процесів консолідації пористого порошкового титану за результатами вимірювань параметрів резонансних коливань / О.В. Вдовиченко // Современные проблемы физического материаловедения. – К.: ИПМ НАН Украины, 2013. – Вып.22. – С.87 – 93.

23. Дослідження механічної поведінки інтерметаліду Ti3Sn в області гомогенності / О.В. Вдовиченко, Ю.М. Подрезов, М.В. Буланова, Ю.В. Фартушна // Современные проблемы физического материаловедения. - К: ИПМ НАН Украины, 2013. - Вып.22. - С.81 – 86.

24. Експериментальні дослідження нелінійної поведінки пористого оксиду алюмінію в процесі пружних коливань / О.В. Вдовиченко // Наукові нотатки: міжвуз. зб. наук. праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. – Вип.43. – С.41 –45.

25. Дослідження нелінійної пружності пористого оксиду алюмінію резонансними методами / О.В. Вдовиченко, Н.Д. Ткачук // Электронная микроскопия и прочность материалов: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2013. –Вып.19. – С.134 – 144.

26. Постадійний контроль розподілу властивостей в об’ємі заготовок з порошкового заліза. / Ю.Г. Безимянний, Г.А. Баглюк, І.Г. Евко, К.А. Комаров // Вісник НТУ "ХПІ": зб.наук. праць Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2013. – №34 (1007) – С.156-162.

27. Использование метода акустической эмиссии для исследования усталости материалов в процессе высокоскоростного циклического деформирования. / Ю.Г. Безымянный, Д.В. Галаненко, К.А. Комаров, О.В. Талько // Вісник українського матеріалознавчого товариства. –2012. – В.5. – С.63-71.

28. Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань / О.В. Вдовиченко // Современные проблемы физического материаловедения: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2012. –Вып.21. – С.89 – 100.

29. Система для выявления сигналов акустической эмиссии в процессе резонансного нагружения образца / Ю.Г. Безымянный, Д.В. Галаненко, А.Н. Колесников // Вісник Національного технич. університету "ХПІ": зб.наук. праць "Електроенергетика та перетворювальна техніка".– 2012. – Серія 40. – С.87-96.

30. Залежності швидкостей поширення акустичних хвиль в нелінійно-пружних матеріалах від характеру динамічного навантаження / М.Б. Штерн, О.В. Вдовиченко, О.Г. Кіркова // Наукові нотатки. Інженерна механіка: міжвуз. зб. наук. праць. – Луцьк: ЛДТУ, 2011. – Вип.31. – С.432 –438.

31. Dynamic mechanical behavior of intermetalliс Ti3Sn / O.V. Vdovychenko, M.V. Bulanova, Yu. Fartushna, A. Shcherecky // Scripta Materialia. – 2010. – Vol.62. – P.758 – 761.

32. Высокодемпфирующее интерметаллическое соединение Ti3Sn / А.В. Вдовиченко, М.В. Буланова, Ю.В. Фартушная, А. Щерецкий // Доповіді НАНУ. – 2010. – №8. – С.99 – 104.

33. Поздовжні і поперечні пружні хвилі в матеріалах, що містять пори і площинні дефекти / М.Б. Штерн, О.В. Вдовиченко, О.Г. Кіркова // Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2010. – Вып.12. – С.30 - 35.

34. Моделювання впливу дефектів на резонансний спектр механічних коливань порошкових матеріалів / О.В. Вдовиченко // Современные проблемы физического материаловедения: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2010. –Вып.19. – С.100 – 104.

35. Механические свойства порошкового титана на разных стадиях его получения. III. Анализ процесса контактообразования в порошковом титане по результатам исследования физико-механических свойств при спекании / Ю.Н. Подрезов, В.А. Назаренко, А.В. Вдовиченко, В.И. Даниленко, О.С. Коряк, Я.И. Евич // Порошковая металлургия. – 2009. - №3/4. - С.98 – 111.

36. Динамічна пружність і здатність до демпфування спечених титанових пресовок / О.В. Вдовиченко // Современные проблемы физического материаловедения: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2009. –Вып.18. – С.131 – 136.

37. Оцінка дефектності пористого титану неруйнівними ультразвуковими методами / О.В. Вдовиченко, О.О. Мосолаб, В.А. Назаренко // Электронная микроскопия и прочность материалов: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2009. –Вып.16. – С.80 – 87.

38. Effect of polyethylene glycol content in compacts on structure of porous sintered Al2O3 / O.V. Vdovychenko, M.J. Baumann // Ceramics, Polish Ceramic Bulletin. – 2008. – Vol.101. – P.99 – 106.

39. Исследование эволюции межчастичных границ в высокоплотных прессовках из железного порошка методом механической резонансной спектроскопи / А.В. Вдовиченко, Ю.Н. Подрезов, В.В. Скороход // Порошковая металлургия. – 2008. - №5/6. - С.128 – 137.

40. Механические свойства порошкового титана на разных стадиях его получения. II. Механическое поведение пористых титановых прессовок / Е.М Борисовская, В.А. Назаренко, Ю.Н. Подрезов, О.С. Коряк, Я.И. Евич, А.В. Вдовиченко // Порошковая металлургия. – 2008. - №9/10. - С.46 – 54.

41. On the estimation of defects containing materials using extended non-linear theory of elasticity / O.V. Vdovychenko, V.V. Skorokhod, M.B. Shtern // Proc. Sympos. I “Functional and Structural Ceramic and Ceramic Matrix Composites”, E-MRS Fall Meeting, Warsaw, 2008, P. 70 – 75.

42. Исследование упругости пористого титана акустическим неразрушающим методом / А.В. Вдовиченко, Г.А. Мешкова, В.А. Назаренко // Современные проблемы физического материаловедения: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2008. –Вып.17. – С.145 – 151.

43. Упругость и многоцикловая усталость псевдосплава Al-Pb, полученного экструзией / А.В. Вдовиченко, В.С. Воропаев // Металлофизика и новейшие технологии. – 2007. -Т.29. - №4. - С. 495 – 506.

44. Моделювання пружних коливань стрижнів з порошкових матеріалів за наявності 2D-дефектів / О.В. Вдовиченко, В.В. Скороход, М.Б. Штерн // Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении, Вып. 9, Киев: ИПМ НАНУ, 2007, С.3 – 7.

45. Особливості поширення поздовжньої пружної хвилі в матеріалах, що містять дефекти: одновимірна модель / О.В. Вдовиченко, В.В. Скороход, М.Б. Штерн // Наукові нотатки. Міжвуз. зб. Луцького державного технічного ун-ту, Вип.20, Луцьк – 2007. - С.73 –76.

46. Effect of microstructure on Young’s modulus of extruded Al-SiC composites studied by resonant ultrasound spectroscopy / O.V. Vdovychenko, V.S. Voropaev, A.N. Slipenyuk // Journal of Materials Science. – 2006. – Vol.41. – N24. – P. 8329 – 8338.

47. Ідентифікація дефектів структури композитів Al-SiC методами акустичної резонансної спектроскопії / М.О. Супруненко, О.В. Вдовиченко, А.Г. Протасов // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – №17. – С.12 – 14.

48. Определение резонансными методами циклической прочности прокатанных биметаллов сталь/Al-Pb для подшипников скольжения / О.В. Вдовиченко / Проблемы машиностроения. – 2006. - Т.9. - №2. - С.105 – 111.

49. Анализ возможностей акустических методов по выявлению дефектности контактов в порошковых материалах / Ю.Г.Безымянный, О.В. Талько // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2006. – №.2. – С.39-45.

50. Исследование анизотропии свойств порошкового железа / Ю.Г.Безымянный, В.В. Скороход, О.В. Талько, Г.Р. Фридман // Порошковая металлургия. – 2006. – №3-4. – С.88-97.

51. Анализ возможностей акустических методов при контроле контактообразования в порошковых материалах / Ю.Г. Безымянный, О.В. Талько // Электроника и связь. – 2006. – №1 (30) – С.48-57.

52. Влияние плоских дефектов на эффективный модуль Юнга порошковых материалов при изгибе / А.В. Вдовиченко // Современные проблемы физического материаловедения: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2006. –Вып.15. – С.183 – 189.

53. Исследование упругости и контроль дефектности композитов AlCuMn-SiC резонансными методами / А.В. Вдовиченко // Ceramics. Polish Ceramic Bulletin. – 2005. - V.89. - P.209 – 216.

54. Эволюция динамического модуля Юнга и демпфирующей способности пористого железа / А.В. Вдовиченко, Ю.Н. Подрезов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2005. – т.27. – №11. – С. 1429 – 1440.

55. Исследование упругого поведения порошковых материалов с плоскими порами методом прямого компьютерного моделирования на элементарной ячейке / М.Б. Штерн, А.В. Кузьмов, Е.Г. Фролова, А.В. Вдовиченко // Наукові нотатки. Інженерна механіка: міжвуз. зб. наук. праць. – Луцьк: ЛДТУ, 2005. – Вип.17. – С.390 – 397.

56. Распространение ультразвуковой волны в стержне из нелинейно-упругого материала / А.В. Вдовиченко // Современные проблемы физического материаловедения: сб. науч. труд. – К.: ИПМ НАН Украины, 2005, С.183 – 189.

57. Моделирование упругого поведения пористых материалов с учетом влияния несовершенных контактов / М.Б. Штерн, А.В. Кузьмов, Е.Г. Фролова, А.В. Вдовиченко //Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении, Вып.7, Киев, ИПМ НАН Украины, 2005. - С.11–16.

58. Определение характеристик упругости композитов на основе кальция методом резонансной ультразвуковой спектроскопии / А.В. Вдовиченко, Л.А. Иванченко, Н.Д. Пинчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2004. – т.26. – №9. – С.1215 – 1226.

59. Влияние степени деформации на формирование микроструктуры композита из порошков быстрозакристаллизованного сплава Al-Cu-Mn и карбида кремния / В.С. Ворпопаев, А.В. Вдовиченко, А.Н. Слипенюк // Металлофизика и новейшие технологии. – 2004. – т.26. – №6. – С. 831 – 839.

60. Акустическое отображение внутреннего строения и свойств композиционных материалов и его компьютерная интерпретация / Ю.Г. Безымянный, Е.А. Козирацкий, О.В. Талько // Электронное строение и свойства тугоплавких соединений, сплавов и металлов: Труды ИПМ НАНУ. Серия «Физическое материаловедение, структура и свойства материалов» – К. – 2004. – С.111-122.