Конференції

Безимянний Юрій Георгійович


Наукові інтереси

Сфера сучасних наукових інтересів пов’язана з фізичною та технічною акустикою, а саме – обґрунтуванням, розробкою, використанням та впровадженням нетрадиційних акустичних методів й приладів формування, дослідження властивостей та тестування нових перспективних матеріалів та виробів з них.

Біографія

Безимянний Ю.Г. працює в Інституті проблем матеріалознавства НАН України з 1986 р. Приймав (приймає) участь більше як у 30 держбюджетних та госпдоговірних темах, восьма з яких керував (керує). Займається розробкою та використанням акустичних методів та приладів для досліджень властивостей, внутрішньої структури, а також процесів створення та руйнування; контролю якості та діагностики стану матеріалів та виробів з них.

У 1988 р. захистив дисертацію «Оценка степени повреждённости циклически деформируемых лёгких конструкционных сплавов по их акустическим характеристикам» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры".

У 1994 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Матеріалознавство у машинобудуванні».

У 2008 р. захистив дисертацію «Акустичне відображення параметрів мезоструктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами та розробка методів прогнозування їх властивостей пружності» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Матеріалознавство». Результати цих робіт упроваджено, в тому числі з економічним ефектом, на ряді підприємств України, Росії, КНР.

Має більше 220 наукових праць, у тому числі 11 винаходів, 1 учбовий посібник для студентів вищих учбових закладів за спеціальністю акустотехніка із грифом мін. науки (у співавторстві), 1 монографію (у співавторстві).

Брав участь у міжнародних, всесоюзних, республіканських, регіональних науково-технічних конференціях та симпозіумах, де зробив понад 110 доповідей.

Член вченої ради Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.207.03 за спеціальностями 05.02.01 "Матеріалознавство" та 05.16.06 "Порошкова металургія та композиційні матеріали".

Керував підготовкою до захисту атестаційних робіт більш як 30 бакалаврів, більше 20 спеціалістів, 8 магістрів, 1 к.т.н. Керує роботою 2 здобувачів наукового ступеню.


Патенти


1. Ультразвуковий спосіб визначення характеристик пружності. /Ю.Г.Безимянний, В.М.Яковкін //Патент України № 55549. Бюл. №7. – 2003.

2. Датчик хвиль зсуву. /Ю.Г.Безимянний, О.В.Талько, Є.Є.Глазков //Деклараційний патент України на винахід № 70156 А. Бюл.№ 9, 15.09.2004

3. Спосіб одержання спінених зливків алюмінію та алюмінієвих сплавів. // Ю.Г. Безимянний, О.В.Бякова, О.О.Власов, Є.В.Картузов //Патент № 106114 UA. – №а201210504; заявл. 05.09.2012; опубл. 25.07.2014, Бюл.№ 14.

4. Ультразвуковий спосіб вимірювання швидкості поширення пружної хвилі. /Ю.Г.Безимянний, І.Г.Євко, К.А.Комаров //Патент на КМ № 96240 UA. – №u201408454; за-явл. 24.07.2014; опубл. 26.01.2015, Бюл.№ 2.

 

 


 

 

Список наукових праць


1. Прогнозирование защитных свойств ударостойких комбинированных керамико-полимерных материалов с помощью акустических неразрушающих методов. / Ю.Г. Безымянный, Л.Р. Вишняков, А.В. Мазная, А.Н. Высоцкий, А.Н. Комаров, А.В. Нешпор // Порошковая металургия. – 2018.- № 3-4. – С.8-13.

2. Вплив добавки високодисперсного діоксиду кремнію на структуру та механічні характеристики гідроксиапатитної біокераміки. /Ю.Г. Безимянний, О.Є.Сич, І.В.Уварова, Г.Б.Товстоног, Н.Д.Пінчук, Є.О.Козирацький, К.А.Комаров, Я.І.Євич //Наукові нотатки. – 2017. – Випуск № 59. –С.244-249.

3. Вплив технологічної схеми виготовлення на характер анізотропії і пружні властивості гарячештампованих порошкових алюмоматричних композитів. / Безимянний Ю.Г. Г.А.Баглюк, А.М.Колесников, О.В.Талько, І.О.Шишкіна //Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк. – 2016. – Вип.№54. – С.20-27.

4. Акустический неразрушающий контроль многокомпонентного сплава на основе ниобия. /Ю.Г.Безымянный, Н.П.Бродниковский, Е.А.Козирацкий, О.В.Талько //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць. – 2015. – № 19 (1128) – С.119-126

5. Фактори впливу на динамічні модулі пружності гетерофазних порошкових матеріалів. /Ю.Г.Безымянний, Е.А.Козирацкий, Л.О.Тесленко, О.В.Талько //Вісник українського матеріалознавчого товариства. – 2015. – В.8. – С. 93-100.

6. Исследование закономерностей формирования характеристик упругости композитов на основе фаз высокого давления углерода и нитрида бора. /Ю.Г.Безымянный, В.М.Волкогон, Е.А.Козирацкий, А.Н.Колесников, И.И.Бужанская, С.К.Аврамчук //Породоразрушающий металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения. Сб.науч.тр. Вып.18.К.:ИСМ НАНУ. – 2015. – С.334-338.

7. Closed-Cell Aluminum Foam of Improved Sound Absorption Ability/ Bezimyniy Y.G. A.Byakova, S.Gnyloskurenko, N.Takashi //Journal of Metal Manufacture and Properties.– 2014. – No4. – P.445-454.

8. Методика оцінки похибки вимірювання швидкості поширення пружної хвилі при поетапному контролі зразків з порошкових матеріалів. /Ю.Г.Безимянний, І.Г.Євко, К.А.Комаров, О.В.Талько //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць. –2014. – №19 (1062) – С.3-14.

9. Сравнение динамических методов при определении упругих характеристик разных материалов. /Ю.Г.Безымянный, Є.О.Козирацький, А.М.Колесников, Л.О.Тесленко //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. Зб. наук. праць.–2014. – №19 (1062) – С.15-22.

10. Постадійний контроль розподілу властивостей в об"ємі заготовок з порошкового заліза. /Ю.Г.Безимянний, Г.А.Баглюк, І.Г.Евко, К.А.Комаров //Вісник Національного техніч. університету "ХПІ": зб.наук. праць Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2013. – №34 (1007) – С.156-162.

11. Особенности контроля АЭ при высокоскоростном консольном изгибе образцов. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко, Л.О.Тесленко //Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2012. – №4. – С.24-32.

12. Использование метода акустической эмиссии для исследования усталости материалов в процессе высокоскоростного циклического деформирования. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко, К.А.Комаров, О.В.Талько //Вісник українського матеріалознавчого товариства. –2012. – В.5. – С.63-71.

13. Система для выявления сигналов акустической эмиссии в процессе резонансного нагружения образца. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко, А.Н.Колесников //Вісник Національного технич. університету "ХПІ": зб.наук. праць "Електроенергетика та перетворювальна техніка".– 2012. – Серія 40. – С.87-96.

14. Контроль неоднородности свойств порошковых материалов по результатам акустических измерений. /Ю.Г.Безымянный, Г.А.Богдан, И.Г.Евко, Н.А.Иванюк, Е.А.Козирацкий //Вестник НТУ "ХПИ". Сб.науч. трудов "Электроэнергетика и преобразовательная техника".– 2011. –№19. – С.204-211.

15. Дослідження впливу структури композита на основі мідного порошку із вольфрамовими вкрапленнями на швидкість поширення пружної хвилі. /Ю.Г.Безимянний, Т.А.Епіфанцева, Е.А. Козирацький //Вестник Национального технич. университета "ХПИ". Сб.науч. трудов "Электроэнергетика и преобразовательная техника".– 2010. – № 12. – С.148-155.

16. Адаптация метода акустической эмиссии к усталостным испытаниям материалов на высоких частотах нагружения. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко //Фізичні методи та засоби контролю середовищ матеріалів та виробів. (Серія). Випуск 14: Неруйнівний контроль матеріалів і конструкцій. – Зб. наук. праць. – Львів: ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України. – 2009. – С.29-35.

17. Ультразвуковые технологии в материаловедении./ Ю.Г. Безымянный. //Неорганическое материаловедение: Энциклопед. изд. в 2т. /Под ред. Г.Г.Гнесина, В.В.Скорохода. – Киев: Наук.думка, 2008. – т.2. кн.2. – С.574-584.

18. Развитие акустико-эмиссионного метода для исследования процесса многоцикловой усталости материалов. /Ю.Г.Безымянный, Д.В.Галаненко //Фізичні методи та засоби контролю середовищ матеріалів та виробів. (Серія). Вип. 13: Теорія і практика неруйнівного контролю матеріалів і конструкцій. – Зб. наук. праць. – Львів: ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАНУ. – 2008. – С.100-106.

19. Акустичний контроль матеріалів з розвинутою мезоструктурою. /Ю.Г. Безимянний //Фізико-хімічна механіка матеріалів – 2007. – №4. – С.53-65.

20. Особенности деформационного поведения каркасных композитов при механическом нагружении. /Ю.Г. Безымянный, В.А.Скороход, С.М.Солонин, В.П.Каташинский и др. //Порошковая металлургия. – 2007. – №7/8. – С.82-90.

21. Экспериментальная проверка возможностей эхо-импульсного ультразвукового метода для контроля состояния внутренней структуры контакт-деталей. /Ю.Г.Безымянный, Н.И.Гречанюк, В.М.Срибный //Электрические контакты и электроды: сб. науч. Трудов НАНУ, И-т проблем материаловедения. – Киев. – 2006. – С.251-260.

22. Акустическое отображение материалов с развитой мезоструктурой. /Безымянный Ю.Г. //Акустичний вісник. – 2006. – т.9. – №2. – С.3-16.

23. Анализ возможностей акустических методов по выявлению дефектности контактов в порошковых материалах. /Ю.Г.Безымянный, О.В.Талько //Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2006. – №.2. – С.39-45.

24. Исследование анизотропии свойств порошкового железа. /Ю.Г.Безымянный, В.В.Скороход, О.В.Талько, Г.Р.Фридман //Порошковая металлургия. – 2006. – №3-4. – С.88-97.

25. Анализ возможностей акустических методов при контроле контактообразования в порошковых материалах. /Ю.Г.Безымянный, О.В.Талько //Электроника и связь. – 2006. – №1 (30) – С.48-57.

26. Отображение свойств волокнистых материалов по скорости распространения упругих волн. //Ю.Г.Безымянный, Е.А.Козирацкий //Акустичний вісник. –2006. –т.9. –.№1. – С.15-20.

27. Пористые слоистые и каркасные волокново-порошковые композиции из нержавеющей стали. /Ю.Г. Безымянный, А.Г.Косторнов, Ю.Н.Подрезов, А.Л.Мороз, В.Н.Клименко, В.Г.Боровик //Порошковая металлургия. – 2006. – № 1/2. – С.45-50.

28. Акустическое отображение нерегулярности формирования свойств полидисперсного порошкового железа. /Ю.Г.Безымянный, А.Е.Кущевский, Р.В.Сиденко //Электроника и связь. – 2005. – №28. – С.78-82.

29. Особенности акустических измерений при импульсном зондировании материалов, изготовляемых методами порошковой металлургии. /Безымянный Ю.Г. //Современные проблемы физического материаловедения: Труды. Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ. – К. – 2005. – С.190-201.

30. Акустическое отображение внутреннего строения и свойств композиционных материалов и его компьютерная интерпретация. /Ю.Г.Безымянный, Е.А.Козирацкий, О.В.Талько //Электронное строение и свойства тугоплавких соединений, сплавов и металлов: Труды ИПМ НАНУ. Серия «Физическое материаловедение, структура и свойства материалов» – К. – 2004. – С.111-122.

31. Возможности использования скорости распространения упругой волны для контроля адгезии в алмазных композитах с металлической матрицей. /Ю.Г.Безымянный, М.А.Касимов, А.И.Райченко, Т.И.Истомина //Адгезия расплавов и пайка материалов: Сб.науч.трудов. НАНУ. ИПМ. – К. – 2004. – №37. – С.109-120.

32. Возможности неразрушающих методов для контроля качества электрических контактов коммуникационных аппаратов. /Ю.Г.Безымянный, Н.И.Гречанюк, Р.В.Минакова, В.М.Срибный //Электрические контакты и электроды: Сб.науч.трудов. НАНУ. ИПМ. – К.,2004. – С.239-251.

33. Дослідження взаємозв"язку модуля пружності композиту алмаз+SiC з його структурним станом. /Ю.Г.Безимянний, В.Г.Боровик, А.В.Степаненко //Доповіді НАНУ. – 2003. – №2. – С.3-10.

34. Опыт совершенствования стандартов на методы определения свойств металлических порошков и спеченных изделий. /Ю.Г.Безымянный, А.Е.Кущевский //Порошковая металлургия. – 2003. – №1/2. – С.20-25.

35. Applications of acoustic methods for quality control and testing ceramic materials. /Bezimyniy Y.G. //Ceramika . – vоl.69, – 2002. – Р.30-35.

36. Исследование возможностей ультразвукового контроля элементов двигателя первой ступени ракеты-носителя “Зенит”. 2. Результаты ультразвуковой диагностики дефектности двигателя. /Ю.Г.Безымянный, В.Г.Боровик, В.И.Трефилов, Г.А.Фролов, М.И.Галась //Космічна наука і технологія. – 2002. – т.8. – №1. – С. 40-46.

37. Исследование возможностей ультразвукового контроля элементов двигателя первой ступени ракеты-носителя “Зенит”. 1. Разработка физической модели объекта контроля. /Ю.Г.Безымянный, В.Г.Боровик, В.И.Трефилов , Г.А.Фролов, М.И.Галась //Космічна наука і технологія. – 2001. –т.7. – №5/6. – С.40-46.

38. Ультразвуковой метод измерения модулей упругости изотропного твердого тела. /Ю.Г.Безымянный, О.Н.Петрищев //Электроника и связь. – 2001. – №13. – С.10-16.

39. Возможности акустических методов при контроле структуры и физико-механических свойств пористых материалов. /Безымянный Ю.Г. //Порошковая металлургия. 2001. – №5-6. – С.30-36.
 

Публікації