Конференції

ВЗАЄМОДІЯ МОЛІБДЕНУ З РОЗПЛАВАМИ МІДЬ–КРЕМНІЙ

В.В.Скороход,
 
В.П.Тітов,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1016

Анотація

Досліджено розчинність молібдену в розплавах мідь–кремній та кінетику росту шару фаз Mo5Si3 і MoSi2 при температурі 1200 0С на межі розділу молібден–розплав. При вмісті кремнію 0,20–0,36 ат. долей розчинність молібдену у розплавах описується рівняням lgXMo = –2,587 + (3,282)XSi. Встановлено залежність констант швидкості росту шару фази Mo5Si3 від активності кремнію в розплаві при 9–15% (мас.) Si: kMo5Si3 = –0,3806 + (65,191)аSi. Визначено, що при вмісті кремнію 20% (мас.) утворюються дві фази: Mo5Si3 та MoSi2. Товщина шару фази Mo5Si3 становить 29,8 ± 2,9 мкм, а товщина фази MoSi2 дорівнює 25,7 ± 2,8 мкм. Встановлено, що часова залежність швидкості росту шару фази Mo5Si3 у розплавах Cu–Si підпорядковується параболічному закону. Розплав при трифазній рівновазі молібден–Mo5Si3–розплав має склад: XSi = 0,147; XMo = 7,86 · 10–3; решта — мідь. При 35% (мас.) Si на межі розділу утворюється тільки одна фаза (MoSi2).


КІНЕТИКА, КРЕМНІЙ, МОЛІБДЕН, РІСТ ШАРІВ, РОЗПЛАВ, РОЗЧИННІСТЬ, ТРИФАЗНА РІВНОВАГА