AB INITIO ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ БОРИДІВ MeB2 (Me - Ti, Zr), LaB2 І ЕВТЕКТИЧНИХ КОМПОЗИТІВ LaB6–MeB2

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1036

Анотація

Коефіцієнти термічного розширення боридів перехідних металів, а також гексабориди лантану і композитів на їх основі обчислено в рамках методу апріорного псевдопотенціалу. Для визначення залежності енергії електрон-іонної системи від параметрів кристалічної решітки при температурах, відмінних від нуля, запропоновано модель, побудовану на порівнянні шкал енергії системи при абсолютній нульовій температурі і при температурі, відмінній від нуля. Спостерігається стрибкоподібне підвищення коефіцієнта термічного розширення композитів в інтервалі температур від 750 до 1000 K.


АПРІОРНИЙ ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, ЕВТЕКТИКА, ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРОН-ІОННОЇ СИСТЕМИ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМІЧНОГО РОЗШИРЕННЯ