Конференції

МІКРОСТРУКТУРА, КІНЕТИКА РОСТУ І АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ШАРІВ БОРИДУ НА СПЛАВІ Fe–30% Cr

В.І.Дибков,
 
В.Р.Сидорко,
 
Л.В.Гончарук,
 
В.Г.Хоружа,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1082

Анотація

У процесі борування сплаву Fe–30% Cr у порошку аморфного бору з KBF4 (активатор) в інтервалі температур 850–950 °C і часу реакції 3600–43200 с (1–12 год) на межі розділу реагуючих фаз утворюються два боридні шари. Кожен з цих шарів є однофазним структурно (кристалографічно) і двофазним композиційно (хімічно). Зовнішній боридний шар, що межує з бором, складається з кристалів сполук (Fe, Cr)B і (Cr, Fe)B, а внутрішній шар, прилеглий до основи сплаву, включає кристали сполук (Fe, Cr)2B і (Cr, Fe)2B. Для обох шарів характерна яскраво виражена текстура. Кінетика їх дифузійного росту близька до параболічної і може бути альтернативно описана системою нелінійних диференціальних рівнянь dx/dt = (kB/x) – (rgkFe/py), dy/dt = (kFe/y) – (qkB/sgx), де x — товщина зовнішнього шару FeB(м), y - товщина внутрішнього шару Fe2B (м), kB — константа швидкості росту шару FeB (м2· с-1), kFe - константа швидкості росту шару Fe2B (м2· с-1), g - співвідношення мольних об’ємів FeB і Fe2B, p = q = r = 1, s = 2 (множники з хімічних формул FeB і Fe2B). Температурна залежність констант швидкості росту боридних шарів описується рівнянням Арреніусівського типу: K = Aexp (–E/RT), де K - будь-яка константа, A - передекспоненціальний множник, E - енергія активації, R - газова стала, T - абсолютна температура. Застосування методу найменших квадратів дало наступні рівняння: kB = 3.42 · 10-8 x exp(–175,4 кДж · моль-1/RT) м2 · с-1, kFe = 7.45 ·10-9 exp(–144,6 кДж · моль-1 /RT) м2· с-1. Мікротвердість зовнішнього шару становить 18,1 ГПа, внутрішнього шару - 15,2 ГПа, основи сплаву - 1,75 ГПа. Суха абразивна зносостійкість зовнішнього боридного шару більше ніж у 300 разів вища від зносостійкості неборованих зразків сплаву Fe–30% Cr. Таке велике збільшення зносостійкості зумовлено специфічною мікроструктурою боридних шарів, що надає їм підвищеної жорсткості.


АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, БОРИДНІ ШАРИ, БОРУВАННЯ, КІНЕТИКА РОСТУ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, СПЛАВ FE–30% CR, ХІМІЧНИЙ СКЛАД