ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО НАГРІВУ НА ПРОЦЕСИ МАСОПЕРЕНОСУ, ФАЗОУТВОРЕННЯ І МІКРОСТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ДИФУЗІЙНІЙ ПАРІ Y2O3–Al2O3

 
В.В.Панічкіна,
 
Л.М.Парицька,
 
В.В.Скороход,
  
Ю.В.Биков,
 
А.Г.Єремеев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1181

Анотація

Методами оптичної і растрової електронної мікроскопії і мікрорентгеноспектрального аналізу на двошарових зразках системи Y2O3–Al2O3 різною структурою вихідних шарів проведені порівняльні дослідження фазового складу, кінетики росту фаз і змін структури дифузійних зон, що формуються в умовах мікрохвильового (МХН) і традиційного (ТН) нагрівання. Дифузійний відпал проведено при температурі 1700 °С і витримці 5 год у вакуумі, швидкість нагрівання в усіх дослідах - 10 °/хв. МХН здійснювали на гіротронній установці при частоті 24 ГГц. Для дифузійних пар використано шари оксиду алюмінію - крупнокристалічний полікор або спечений зразок Al2O3 –5% (об.) ZrO2, і шари оксиду ітрію у вигляді спеченого крупнокристалічного зразка або дисперсного порошку Y2O3, нанесеного на поверхню Al2O3. Показано, що набір фаз, які формуються при реактивній дифузії, не відповідає однозначно рівноважній фазовій діаграмі, а змінюється зі зміною вихідної структури контактуючих шарів і типу нагрівання. Це пов"язується із внеском кінетичних факторів у процес конкурентного росту фаз, а саме із структурною чутливістю коефіцієнтів дифузії, в міру яких здійснюється дифузійний ріст фаз, а також з напругами, обумовленими появою нових фаз. Встановлено ефект впливу МХН на процес конкурентного росту фаз в системі Al2O3-Y2O3, який полягає як в зміні фазового складу дифузійної зони в порівнянні з тим, що формується при ТН, так і в значному прискоренні росту фаз. Максимальний ефект прискорення при МХН відбувається для фази YAG, швидкість росту якої зросла більш ніж в 30 разів порівняно зі швидкістю росту при ТН. Запропоновано механізм прискореного впливу МХН на ріст фаз, який базується на зміні структури ГЗ і, відповідно, збільшенні їх дифузійної проникності в умовах МХН. Збільшення вкладу граничної дифузії робить можливим ріст фази YAG в обох оксидах завдяки наявності зустрічних потоків іонів Al3+ і Y3+ через шар фази до її протилежних границь в той час, як при ТН фаза YAG формується тільки в оксиді Y2O3 при уніполярній дифузії іонів Al3+ у бік Y2O3. Обгрунтованість запропонованого механізму підтверджена чисельними оцінками.


ДИФУЗІЙНА ПАРА, ІТРІЙ-АЛЮМІНІЄВИЙ ГРАНАТ (YAG), МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОХВИЛЬОВИЙ ЕФЕКТ, МІКРОХВИЛЬОВИЙ НАГРІВ, ОКСИДИ АЛЮМІНІЮ ТА ІТРІЮ, ПЕРОВСКІТ (YAР) ТА МОНОКЛІННА ФАЗА (YAМ), РЕАКЦІЙНА ДИФУЗІЯ