Конференції

ПРОЦЕС СИНТЕЗУ ПОДВІЙНИХ З'ЄДНАНЬ ТИТАНУ Ti3AlC2, Ti4AlN3 В УМОВАХ ІЗОТЕРМІЧНОГО СПІКАННЯ

   
Н.А.Крилова,
 
А.П.Полушко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1244

Анотація

Досліджено вплив типу вихідних порошків, складу й умов розмелу шихти, а також температури спікання на формування фазового складу подвійних сполук титану Ti3AlC2 та Ti4AlN3. Встановлено, що практично однофазні сполуки формуються за умови, якщо вміст алюмінію у шихті перевищує стехіометричний в 1,3–1,4 рази - при синтезі Ti3AlC2 та в 1,1–1,2 рази - при синтезі Ti4AlN3. Визначено умови отримання вказаних матеріалів із заданою кількістю TiC або TiN. Досліджено механічні властивості матеріалів у температурному інтервалі 20–1300 °С. Результати зіставлено з механічними властивостями раніше отриманого Ti3SiC2.


АЛЮМІНІЙ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СКЛАДНІ КАРБІДИ, СПІКАННЯ, ТИТАН