ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕРМАНІДІВ ГОЛЬМІЮ

В.Р.Сидорко,
 
Л.В.Гончарук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1256

Анотація

Методом вимірювання електрорушійних сил високотемпературних гальванічних елементів визначено енергію Гіббса, ентальпію та ентропію утворення германідів гольмію HoGe3–x(HoGe2,7), HoGe2–y(HoGe1,8), HoGe2–a(HoGe1,7), HoGe2–b (HoGe1,5), Ho3Ge4, HoGe, Ho11Ge10, Ho5Ge4 і Ho5Ge3. Від"ємні значення енергії Гіббса та ентальпії утворення збільшуються зі зростанням вмісту гольмію в сполуці і досягають екстремальних значень для Ho5Ge3, який має найбільшу температуру плавлення і є єдиною сполукою з конгруентним типом плавлення в системі Ho–Ge. Термодинамічні характеристики утворення твердих сплавів гольмію з германієм зіставлено з такими для рідких сплавів. Як і для твердих сплавів, екстремальне значення ентальпії утворення розплавів знаходиться в області багатих на гольмій складів: ΔmHекстр≈–110 кДж/моль при xGe≈0,4. Розраховано стандартні значення ентальпії та ентропії утворення сполук HoGe1,5, HoGe та Ho5Ge3.


ГЕРМАНІДИ ГОЛЬМІЮ, ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ЕНТАЛЬПІЯ ТА ЕНТРОПІЯ УТВОРЕННЯ