Конференції

ВПЛИВ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ НА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ В МОНОКРИСТАЛАХ KCl-KBr

 
В.В.Панічкіна,
   
В.В.Скороход,
 
А.Г.Єремеев,
 
І.В.Плотніков,
 
В.П.Мацокін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1314

Анотація

В умовах надвисокочастотного нагрівання (24 ГГц) досліджено взаємну дифузію в дифузійній парі монокристалів KCl-KBr, які утворюють безперервний ряд твердих розчинів. Результати зіставлено з даними, які отримані в аналогічних режимах за умов традиційного нагріву. Для аналізу складу дифузійної зони використано метод мікрорентгеноспектрального аналізу, а для вивчення мікроструктури - методи мікроскопічного аналізу. Показано, що взаємна дифузія іонів в умовах надвисокочастотного поля протікає з більшою швидкістю, ніж в умовах традиційного нагріву. Виявлено ефект висхідної дифузії іонів Cl і Br в умовах надвисокочастотного нагрівання. Мікроструктура монокристалів після надвисокочастотного нагріву має зони з періодичною структурою полос та області з підвищеним вмістом брому в KCl.


ВЗАЄМНА ДИФУЗІЯ, МОНОКРИСТАЛИ KCL І KBR, НАДВИСОКОЧАСТОТНЕ ПОЛЕ