ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОГЕРМАНІДА ГОЛЬМІЯ

 
В.Р.Сидорко,
 
C.М.Кирієнко,
 
І.М.Обушенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1350

Анотація

Вперше досліджено теплоємність та ентальпію моногерманіду гольмію в області температур 51,62–2096 К. Отримано значення теплоємності, ентропії, приведеної енергії Гіббса (Дж · моль–1 · К–1) та ентальпії (Дж · моль–1) при 298,15 К: СP°(Т) = 49,63 ± 0,20; S°(Т) = 89,1 ± 0,7; Ф’(Т) = 50,9 ± 0,8; Н°(Т) – Н°(0 К) = 11391 ± 57. Температурні залежності ентальпії (Дж · моль–1) моногерманіду гольмію в інтервалах 298,15–1765 К та 1951–2096 К мають вигляд: Н°(Т) – Н° (298,15 К) = 8,474 · 10–3 • Т2 + 47,13 • Т + 226747 • Т–1 – 15565 та Н°(Т) – Н°(298,15 К) = 88,91 ∙ Т –26507 відповідно. Розраховано ентальпію та ентропію плавлення HoGe: Тпл = 1765 ± 35 К, ΔНпл = 36,3 ± 2,9 кДж · моль–1, ΔSпл = 20,5 ± 1,6 Дж · моль–1 ·К–1.


ГЕРМАНІД, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА