ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al–Cr–Fe
I. ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ СУБСОЛIДУСНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В ОБЛАСТI СКЛАДIВ 58–100% (ат.) Al

В.Г.Хоружа,
  
Д.В.Павлючков,
 
Б.Грушко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1377

Анотація

На основі даних, одержаних методами світлової та скануючої електронної мікроскопії, рентгенофазового, локального рентгеноспектрального та диференційного термічного аналізів, вперше побудовано проекцію поверхні солідусу потрійної системи Al–Cr–Fe в області складів 58–100% (ат.) Al на концентраційний трикутник. У фазових рівновагах на поверхні солідусу беруть участь чотири потрійні сполуки - D3, O1, H та ε з декагональною, орторомбічною базоцентрованою, гексагональною та орторомбічною примітивною кристалічними гратками, відповідно. Тверді розчини на основі алюмінію та бінарних сполук, а також потрійні фази утворюють на поверхні солідусу 12 однофазних поверхонь, 25 лінійчастих поверхонь двофазних рівноваг, які обмежують двофазні об’єми, та 14 трифазних ізотермічних площин, що відповідають нонваріантним чотирифазним рівновагам.


ІЗОТЕРМІЧНА ПЛОЩИНА, ЛІНІЙЧАСТА ПОВЕРХНЯ, ПОВЕРХНЯ СОЛІДУСУ, СПОЛУКА