ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОВІСМУТИДУ ЕРБІЮ

В.Р.Сидорко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1426

Анотація

Визначено енергію Гіббса, ентальпію та ентропію утворення моновісмутиду ербію з твердого ербію та рідкого вісмуту в температурному інтервалі 803-1093 К. Дослідження проведено методом вимірювань електрорушійних сил гальванічного елемента. Довідкові значення ентальпії та ентропії плавлення чистого вісмуту використані для розрахунку термодинамічних характеристик утворення моновісмутиду ербію з твердих компонентів. Проведено зіставляння з відомими літературними даними. Розглянуто взаємодію ербію з р-елементами V групи та п’ятого періоду Періодичної системи елементів. Встановлено, що енергія міжатомної взаємодії ербію з р-елементами V групи зменшується при збільшенні порядкового номеру р-елемента, а з елементами п’ятого періоду, - навпаки, збільшується у відповідності зі збільшенням різниці електронегативностей компонентів.


ЕНЕРГІЯ ГІББСА УТВОРЕННЯ, ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ, ЕНТРОПІЯ УТВОРЕННЯ, МОНОВІСМУТИД ЕРБІЮ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ