Конференції

ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI РIДКИХ СПЛАВIВ СИСТЕМИ Al–Eu

  
В.В.Березуцький,
 
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1446

Анотація

Методом калориметрії при 1300–1473 К визначено ентальпії змішування рідких сплавів Al–Eu. Розраховано термодинамічні властивості розплавів Al–Eu в усьому концентраційному інтервалі на основі моделі ідеального асоційованого розчину. Термодинамічні активності компонентів в розплавах виявляють негативні відхилення від ідеальної поведінки, а ентальпії змішування вказують на значні екзотермічні ефекти. Мінімальне значення ентальпії змішування складає –23,0 ± 2,2 кДж/моль при xEu = 0,39.


АКТИВНІСТЬ, АЛЮМІНІЙ, ЕНТАЛЬПІЯ, ЄВРОПІЙ, КАЛОРИМЕТРІЯ, РОЗПЛАВ