ВЗАЄМОДІЯ ХРОМИСТОЇ (25%) СТАЛІ З ПОРОШКОМ БОРУ

В.І.Дибков,
 
В.Р.Сидорко,
 
В.Г.Хоружа,
  
Л.В.Гончарук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1452

Анотація

В результаті термохімічної обробки промислової хромової сталі (15X25T–25% Cr) в порошку аморфного бору в температурному інтервалі 850–950 °C і часі реакції до 43200 с (12 год) на межі розділу сталь–бор утворюються два боридних шари. Мікроструктура зовнішнього боридного шару, що межує з бором, складається з видовжених кристалів сполук (Fe, Cr)B і (Cr, Fe)B, а мікроструктура внутрішнього боридного шару, що прилягає до стальної основи, складається з видовжених кристалів сполук (Fe, Cr)2B і (Cr, Fe)2B. Для обох шарів характерна яскраво виражена текстура. Кінетика їх дифузійного росту близька до параболічної x2 = 2k1t, де x - загальна товщина обох шарів (м), k1 — константа швидкості росту шарів (м2 · с-1) і t — час (с). Температурна залежність константи швидкості росту боридних шарів на поверхні сталі описується залежністю Арреніусівського типу k1 = 1,72 · 10-8 exp (–137,1 кДж x моль-1/RT). Величина мікротвердості становить 17,8 ГПа для зовнішнього шару, 15.9 ГПа для внутрішнього шару і 1,70 ГПа - для стальної основи. Суха абразивна зносостійкість борованих зразків сталі більше, ніж у 250 разів вища зносостійкості неборованих зразків.


АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, БОРИДНІ ШАРИ, КІНЕТИКА РОСТУ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДОСТЬ, ПОРОШОК АМОРФНОГО БОРУ, ТЕРМОХІМІЧНА ОБРОБКА, ХРОМОВА СТАЛЬ (15X25T–25% CR)