Облік теплових ефектів в рамках методу псевдопотенціалів

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1489

Анотація

Запропоновано модель, за допомогою якої в рамках гармонійного наближення враховано негармонійні ефекти, викликані тепловим коливанням гратки. Визначено залежність параметрів кристалічної гратки та силових постійних від температури через енергію електрон-іонної системи, яка обчислена в другому порядку теорії збурень.


ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРОН-ІОННОЇ СИСТЕМИ, КВАЗІГАРМОНІЙНІ НАБЛИЖЕННЯ, СИЛОВІ ПОСТІЙНІ