Конференції

Першопринципне моделювання структурної залежності магнітних властивостей металічного нікелю

Л.Ф.Прядко,
  
Б.М.Рудь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1495

Анотація

Викладено результати комп’ютерного моделювання особливостей електронної будови квазідвомірних ділянок металічного нікелю (поверхні, плівки, кераміка) в парамагнітному та феромагнітному станах. Отримано відомості про властивості квазідвомірних структур із різною кількістю шарів: про повну внутрішню енергію, положення рівня Фермі, густину станів мажо- і міноритарної спінових орієнтацій, інтегральну намагніченість. Показано, що намагніченість багатошарової системи підвищується зі зменшенням кількості шарів у пластинах нікелю.


ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ, НАНОШАРОВИЙ НІКЕЛЬ, ПЕРШОПРИНЦІПНІ РОЗРАХУНКИ