Конференції

Про створення композиційних каталізаторів на металево-волокнових носіях

А.О.Чеховський,
 
О.О.Івашин,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/156

Анотація

Розроблено конструкції каталізатора на металевому носії. У якості носія застосовано металеву сітку із нержавіючої сталі марки ГХ18Н9Т трикотажного плетіння, з якої виготовлено блоки циліндричної форми з поруватістю 60-90%. На цю сітчату конструкцію методом електрофорезу нанесено бар"єрно-адсорбційний шар із ситалу або оксиду ітрію. Вивчено залежності електрофоретичного осадження ситалу від концентрації твердої фази в суспензії, напруженості електричного струму та часу, а також: вплив термообробки оксидного шару на його питому поверхню. У якості каталітичноактивної складової каталі-затора застосовано паладій (0,1% (мас.)), який наносили розчинним методом із хлориду паладію. Виготовлені таким чином каталізатори досліджено у реакції окислення оксиду вуглецю при швидкості подачі повітряної суміші 13 см3/с при різних температурах. Показано, що повне (100%) окислення СО відбувається при 160 °С для каталізатора з ситаловим покриттям і при 155 °С - для носія з ітрієвим шаром. Каталізатори випробувані у реакції парогазової конверсії оксиду вуглецю при температурах 200-600 °С. Методом газової хроматографії вивчено кінетику утворення С02, СН4 та Н2 в залежності від температури та часу.