СТІЙКІСТЬ СПЛАВІВ ТИТАНУ І ЦИРКОНІЮ З ХРОМОМ ДО ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ

 
І.В.Оришич,
 
Н.Ю.Порядченко,
  
Н.Д.Хмелюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1597

Анотація

Досліджено вплив хрому (0,5–8% (ат.)) на стійкість до окиснення на повітрі подвійних сплавів титану і цирконію в інтервалі температур 500–700 °С і витримках до 50 год і показано, що процес окиснення цих сплавів при температурах 500–600 °С протікає за параболічним законом, а при 700 °С має перевагу лінійний закон. Встановлено, що хром при вмісті 8% (ат.) знижує жаростійкість титану в 2–3 рази, а на жаростійкість цирконію при вмісті до 4% (ат.) практично не впливає. При більших концентраціях він також знижує стійкість цирконію до окиснення. Одержані дані автори пов’язують — для титану — зі специфікою хімічної взаємодії оксидів титану і хрому, а для цирконію — структурним фактором, викликаним появою крихкого інтерметаліду ZrCr2.


КІНЕТИКА, ОКАЛИНА, ОКИСНЕННЯ, СПЛАВИ, ТИТАН, ХРОМ, ЦИРКОНІЙ