ТЕРМОДИНАМIЧНИЙ АНАЛIЗ РЕАКЦIЙ УТВОРЕННЯ ТА РОЗПАДУ ГIДРИДIВ IНТЕРМЕТАЛIДIВ

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1699

Анотація

Проведено термодинамічний аналіз реакцій утворення та розпаду гідридів інтерметалідів LaNi5H6, TiFeH2, Ti2NiH, TiNiH2, Ti2CuH2,7, TiCuH, Ti3AlH3, Mg2NiH4, Mg2CuH3, ZrMn2,8H4 в однакових умовах. Встановлено, що вказані реакції є конкурентними, а межа поділу між ними визначається граничним складом гідриду AxByHnгран. Для інтерметалідів LaNi5, TiFe, Mg2Ni та ZrMn2,8, відповідно, 17, 27, 5 та 17% від максимальної воднеємності складають області стійкого гідрування, а решта ― області метастабільних гідридів, в яких реакції розпаду обмежені кінетично. Розпаду гідридів інтерметалідів запобігає покращення кінетики гідрування інтерметалідів, яке досягається шляхом механічної або каталітичної активації процесу гідрування та використання теплопровідних неруйнівних металоматричних композитів на основі інтерметалідів.


ГІДРИДИ ІНТЕРМЕТАЛІДІВ, ГІДРУВАННЯ, РОЗПАД ГІДРИДІВ