Конференції

Взаємодія оксидів церію та європію при температурі 600 °С

О.Р.Андрієвська,
 
Ж.Д.Богатирьова,
   
І.С.Субота,
 
Ю.В.Юрченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1786

Анотація

Вперше за допомогою методів рентгенівського фазового аналізу, петрографії та електронної мікроскопії досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в подвійній системі CeO2―Eu2O3 при температурі 600 °С у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі кубічної (С) модифікацій Eu2O3 та кубічної зі структурою типу флюориту (F) модифікації СеO2. Визначено границі розчинності та параметри елементарних комірок твердих розчинів.


МІКРОСТРУКТУРА, ОКСИД ЄВРОПІЮ, ОКСИД ЦЕРІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ КОМІРОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОНСТРУКЦІЙНА КЕРАМІКИ