Фазові співвідношення в системі CeO2―Yb2O3 при температурі 1500 °С

 
О.Р.Андрієвська,
  
І.С.Субота
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1809

Анотація

Вперше досліджено фазові рівноваги в подвійній системі CeO2―Yb2O3 при температурі 1500 °С у всьому інтервалі концентрацій. Зразки різних складів отримані з розчинів азотнокислих солей випарюванням, сушкою і термообробкою при температурах 1100 та 1500 ºC. За допомогою рентгенофазового аналізу встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів. Визначено границі розчинності та концентраційні залежності періодів кристалічних ґраток фаз, що утворюються в системі.


ДІАГРАМА СТАНУ, ОКСИД ІТЕРБІЮ, ОКСИД ЦЕРІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ КОМІРОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА КЕРАМІКА