Підвищення провідності границь зерен наноструктурного церію, легованого самарієм, за рахунок застосування відпалу після спікання методом ИПС

Є.В.Солодкий,
  
О.О.Васильків
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1811

Анотація

Кераміка Ce0,8Sm0,2O1,9 (SDC) з середнім розміром зерна 90 нм та відносною щільністю 97% отримана іскроплазмовим спіканням (ІПС) при температурі 1050—1150 °С. Загальна електрична провідність щільного матеріалу становила 0,0079—0,0115 См/см при 600 °С. Запропоновано новий підхід до поліпшення зернограничної провідності нанокераміки SDC. Застосування низькотемпера-турного відпалу після спікання методом ІПС дозволило знизити опір границь зерна на 1/3 при незначному збільшенні їх середнього розміру. Показано, що відпал після ІПС є ефективним методом контролю якості границь зерен, розміру зерна та щільності. Це дозволяє підвищити функціональні властивості твердого електроліту SDC.


ВІДПАЛ ПІСЛЯ ІПС, ГРАНИЦЯ ЗЕРНА, ІОННА (ЕЛЕКТРИЧНА) ПРОВІДНІСТЬ, ІПС, ТВЕРДИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ