Конференції

СТРУКТУРА ТА ТРИБОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПОКРИТТІВ З НИХ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ NiAl–CrB2

  
М.С.Українець,
 
Л.М.Капітанчук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1890

Анотація

Вивчено вплив домішок дибориду хрому на триботехнічні характеристики композиційних покриттів системи NiAl–CrB2 при терті в парі з контртілом із плазмового покриття NiAl. Досліджено поверхні тертя розроблених плазмових покриттів на основі інтерметаліду NiAl із різним вмістом дибориду хрому (5, 15 та 30% (мас.)). Встановлено, що на характер зношування суттєво впливає кількість тугоплавкої складової.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ТРИБОВИПРОБУВАННЯ, ДИБОРИД ХРОМУ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ІНТЕРМЕТАЛІД NIAL, КОМПОЗИЦІЙНІ ПОКРИТТЯ