Конференції

ВЗАЄМОДІЯ МОЛІБДЕНУ З РОЗПЛАВАМИ КОБАЛЬТ–ОЛОВО ТА КОБАЛЬТ–МІДЬ

В.В.Скороход,
 
В.П.Тітов,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1897

Анотація

Досліджено розчинність молібдену в розплавах Co–Cu і Co–Sn та кінетику росту шару фази Mo6Co7 на межі розділу молібден–розплав при температурі 1200°С. Розчинність молібдену в розплавах вивченого складу добре описується рівняннями: lgСМo = = –3,642 + 24,589 • CCo – 134,87 • CCo2 (розплав Co–Cu) і lgСМo= –3,363 + 6,552 • CCo –  6,284 • CCo2 (розплав Co–Sn). Встановлено склад розплаву (ат. частки) при трифазній рівновазі молібден–Mo6Co7–розплав: CCo = 5,34 • 10–3, CMo = 3,05 • 10–4, решта — Cu (розплав Co–Cu); CCo = 0,176, CMo = 5,7 • 10–3, решта — Sn (розплав Co–Sn). Суттєва відмінність констант швидкості росту шару у розчинах kCo–Sn >> kCo–Cu при однакових значеннях активності кобальту аCo пояснюється впливом природи домішок (Cu і Sn) на ріст шару Mo6Co7. Дані щодо розчинності молібдену в розплавах Co–Cu і Co–Sn, а також щодо кінетики росту шару Mo6Co7 у цих розплавах отримані вперше.


ІНТЕРМЕТАЛІДИ, КОБАЛЬТ, МІДЬ, МОЛІБДЕН, ОЛОВО, РІСТ ШАРІВ, РОЗЧИННІСТЬ, ТРИФАЗНА РІВНОВАГА