Конференції

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ Aln–TiCrB2
I. КІНЕТИКА І МЕХАНІЗМ ОКИСНЕННЯ НА ПОВІТРІ ДО 1600 °С

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  
А.Д.Панасюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1978

Анотація

Методами термогравіметрії та диференційного термічного аналізу досліджено стійкість композиційних керамічних матеріалів системи AlN–TiCrB2 до високотемпературного окиснення у середовищі повітря до 1600 °С. Отримані кінетичні криві мають параболічний характер, що свідчить про формування при окисненні щільних оксидних шарів, які перешкоджають дифузії кисню вглиб зразків. Зі збільшенням кількості TiCrB2 в композиційному матеріалі стійкість до окиснення досліджуваних зразків зменшується, що пов’язано з утворенням у складі оксидної плівки оксиду бору B2O3 та наступним його випаровуванням з частковим розрихленням оксидної плівки. Кінетичним методом співударів молекул кисню на поверхні зразків (методом Арреніуса) розраховано константи швидкості окиснення та величини енергій активації у різних діапазонах температур. Отримані дані свідчать про зміну механізму окиснення в залежності від складу матеріалу і температури.


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОКИСНЕННЯ, ДИБОРИД ТИТАНУ–ХРОМУ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, КІНЕТИКА ТА МЕХАНІЗМ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ