Формування складу дендритів в литих багатокомпонентних високоентропійних однофазних сплавах з ОЦК кристалічною граткою

   
Е.П.Печковський,
  
С.С.Понoмарьов,
 
В.В.Ковиляєв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2058

Анотація

Методами структурного аналізу — рентгенофазового, растрової електронної мікроскопії, Оже-електронної спектроскопії, электронно-зондового рентгенівського мікроаналізу; а також механічних випробувань — низько- (20 °С) та високотемпературного (20—1000 °С) короткочасного (1 хв) та подовженого (60 хв) індентування, високотемпературного випробування на одновісний стиск та розтяг вивчено розподіл елементів в литих багатокомпонентних однофазних високоентропійних сплавах (ВЕС) з ОЦК кристалічною граткою та визначено їх механічні властивості. На вивчених сплавах показано, що однофазні тверді розчини заміщення з ОЦК кристалічною граткою утворюються при варіюванні складів литих еквіатомних ВЕС, яке дозволяє змінювати електронну концентрацію в межах 4,60—7,20 ел/am. Для досліджених ОЦК ВЕС характерна дендритна ліквація: осі дендритів збагачені ОЦК металами з найбільшою температурою плавлення в сплаві. В той же час міждендритні області вміщують у найбільшій кількості менш тугоплавкі метали. Параметр кристалічної гратки ОЦК фази в однофазних ВЕС найбільш близький до параметра гратки того ОЦК металу в сплаві, у якого найбільша температура плавлення. Відносна різниця знаходиться в межах 0—0,8%. Метод локальної Оже-електронної спектроскопії (діаметр поверхні, що аналізується, складає 8—10 нм) дозволяє найбільш чітко аналізувати дендритну ліквацію. Метод рентгеноспектрального мікроаналізу (досліджена площа сплаву дорівнює ~ЗхЗ мкм) "усереднює" концентрації елементів сплаву, що визначаються, наближаючи їх значення до шихтових еквіатомних. Вивчені ВЕС мають підвищені механічні характеристики при високих температурах.


ДЕНДРИТНА ЛІКВАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ, ЕКВІАТОМНІ ОДНОФАЗНІ ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ, ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ