БУДОВА СПЛАВІВ І ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ СИСТЕМИ Hf–Ru–Rh
II. ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ ТА ПОЛІТЕРМІЧНІ РОЗРІЗИ ЧАСТКОВОЇ СИСТЕМИ Hf–HfRu–HfRh

  
В.Г.Хоружа,
  
Л.А.Дума,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2069

Анотація

Згідно з будовою поверхні солідусу системи Hf–Ru–Rh в області складів 50−100% (ат.) Hf та на базі даних, отриманих при дослідженні литих сплавів комплексом методів фізико-хімічного аналізу, вперше побудовано проекцію поверхні ліквідусу часткової системи Hf–HfRu–HfRh на концентраційний трикутник і діаграму плавкості цієї системи. Представлено політермічні розрізи за променем Ru : Rh = 1 : 1 та за ізоконцентратами 5% (ат.) Ru, 10% (ат.) Rh, 75 і 80% (ат.) Hf. Процеси, що відбуваються при кристалізації сплавів, відображено в реакційній схемі. Показано, що складовими поверхні ліквідусу цієї системи є поверхні первинної кристалізації неперервного ряду твердих розчинів між ізоструктурними (типу CsCl) фазами на основі сполуки HfRu і високотемпературної модифікації сполуки HfRh (δ-фаза), твердих розчинів на основі β-гафнію і сполуки Hf2Rh (структурний тип Ti2Ni, γ-фаза). Встановлено, що в системі при температурі 1373 °С має місце нонваріантна чотирифазна рівновага за участю рідини LU + δ ⇄ γ + <β-Hf>.


ДІАГРАМА ПЛАВКОСТІ, НОНВАРІАНТНА РІВНОВАГА, ПЕРВИННА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ПОЛІТЕРМІЧНИЙ РОЗРІЗ