Конференції

СПІКАННЯ ДИБОРИДА ЦИРКОНІЮ І ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРИСУТНОСТІ Cr3С2

  
Л.І.Клименко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2171

Анотація

Досліджено кінетику спікання і фазові взаємодії в дифузійних контактних зонах Cr3C2 і ZrB2. Встановлено, що використання Cr3C2 як активатора спікання ZrB2 знижує температуру гарячого пресування з 2200 °C до 1500–1750 °C в залежності від концентрації Cr3C2. У межах дифузійної зони на границі контакту Cr3C2 і ZrB2 інтенсивно розвиваються процеси фазоутворення з формуванням нових високотемпературних тугоплавких сполук у вигляді карбоборидів цирконію, боридів і карбоборидів хрому, карбоборидів цирконію-хрому. Помічено інтенсивну дифузію хрому й вуглецю в диборид цирконію, що супроводжується утворенням поблизу дифузійної зони безпористих станів в дибориді цирконію (вглиб до 50–100 мкм за температури 1360 °С). Встановлено, що при контактній взаємодії в процесі спікання в дифузійній зоні утворюється зникаюча евтектична рідка фаза, необхідна для формування нових високотемпературних сполук (фази на основі карбіду цирконію і боридів хрому).


БОРИД ХРОМУ, ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ В ВАКУУМІ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, ДИФУЗІЙНА ЗОНА, ЗНИКАЮЧА ЕВТЕКТИЧНА РІДКА ФАЗА, КАРБІД ХРОМУ, КАРБОБОРИД ЦІРКОНІЮ-ХРОМУ, КІНЕТИЧНА КРИВА УЩІЛЬНЕННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, РЕНТГЕНIВСЬКИЙ ФАЗОВИЙ АНАЛIЗ, РЕНТГЕНІВСЬКИЙ МІКРОАНАЛІЗ, СТРУКТУРО- І ФАЗОУТВОРЕННЯ, ХІМІЧНА МІКРОНЕОДНОРІДНІСТЬ