Конференції

ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NaCl КАРБІДУ ТИТАНУ TiCx В ОБЛАСТІ ГОМОГЕННОСТІ

 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  
А.Д.Панасюк,
 
Ю.Б.Руденко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2225

Анотація

Методами потенціодинамічних поляризаційних кривих, рентгенофазового аналізу, дисперсійної рентгенівської спектроскопії та оже-електронної спектроскопії досліджено кінетику та механізм електрохімічного окиснення як стехіометричного, так і нестехіометричних карбідів титану TiCх в області гомогенності (x = 0,5–1,0). Встановлено, що усі досліджені сполуки в ряду TiC0,6 → TiC1,0 внаслідок окиснення виявляють тенденцію до зменшення у поверхневій плівці, що утворюється, оксидів титану TiO і TiO2 з вельми малим вмістом в окалині фази TiO2. При цьому зразок стехіометричного TiC1,0 найбільш стійкий до анодного окиснення за рахунок цілком сформованих у його кристалічній решітці найбільш міцних зв’язків Ti—C.


АНОДНЕ ОКИСНЕННЯ У 3%-НОМУ РОЗЧИНІ NACL, КАРБІД ТИТАНУ В ОБЛАСТІ ГОМОГЕННОСТІ, МІЦНІСТЬ ЗВ’ЯЗКІВ TI—C, СКЛАД ОКСИДНИХ ПЛІВОК