Конференції

ВПЛИВ ОБМЕЖЕНЬ НА ЕВОЛЮЦIЮ ВМIСТУ ДРIБНИХ I КРУПНИХ ПОР З УРАХУВАННЯМ ПОТОКУ ВАКАНСIЙ ПРИ СПIКАННI БIПОРИСТИХ МАТЕРIАЛIВ

В.В.Скороход,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2402

Анотація

Запропоновано модифіковану континуальну модель спікання біпористого матеріалу. Разом із в’язкою текучістю матриці, обумовленою потенціалом спікання, також враховується потік вакансій з дрібних пор до крупних. Можливості модифікованої теорії для врахування вищезгаданих явищ використано для прогнозування та пояснення впливу обмежень на локальне розпушення та нестійкість під час спікання. Зазначено можливі шляхи використання отриманих результатів.


БІМОДАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПОР ЗА РОЗМІРОМ, ВАКАНСІЇ, ВИЗНАЧАЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ, РЕОЛОГІЯ, СПІКАННЯ