Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ФIЗИЧНОЇ ТА ХIМIЧНОЇ АДСОРБЦIЇ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ТА НАНОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРIАЛІВ З ГАЗАМИ

В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
 
І.О.Подчерняєва,
   
О.Д.Золотаренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2427

Анотація

Дибориди металів IV групи Періодичної системи Д. І. Менделєєва розглянуто з огляду на особливості адсорбції двох типів — фізичної та хімічної — при взаємодії як полікристалічних, так і нанокристалічних (вуглецевих нанотрубок, високодисперсного залізного порошку тощо) матеріалів з газами (СО2, Н2О-пара). Методом Раманівської спектроскопії встановлено, що у випадку адсорбції на поверхнях усіх синтезованих наночастинок відбувається лише хемосорбція газу з притаманною їй мінімальною відстанню між адсорбованими молекулами газу та поверхнею адсорбенту. В усіх випадках цілком підтверджується збереження картини еталонного Раманівського спектру відповідних наночастинок (за довідником Хірша). Досліджено природу фізичної адсорбції кисню та азоту на поверхні диборидів перехідних металів IV групи.


БОРИДИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ, ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ, ЗАЛІЗНІ НАНОПОРОШКИ, СПЕКТРОСКОПІЯ РАМАНІВСЬКОГО РОЗСІЮВАННЯ , СПОТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОБОЛОНКИ ПОВЕРХНЕВИХ АТОМІВ, ФІЗИЧНА АДСОРБЦІЯ, ХІМІЧНА АДСОРБЦІЯ