Конференції

ВПЛИВ ДОМIШОК ДИБОРИДУ ХРОМУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МIЦНОСТI КОМПОЗИЦIЙНИХ МАТЕРIАЛIВ СИСТЕМИ NiAl–CrB2 У ШИРОКОМУ ДIАПАЗОНI ТЕМПЕРАТУР

  
М.С.Українець,
  
О.У.Стельмах,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2459

Анотація

Досліджено межу текучості при стисканні та міцність на згин композиційних матеріалів системи NiAl–CrB2 в інтервалі темпера-тур 20–800 °C. Встановлено вплив співвідношення фаз у композиті та температури випробування на характеристики міцності композиту при різних схемах навантаження. При дії розтягуючих напру-жень введення 15% (мас.) CrB2 до складу інтерметаліду є оптимальним для забезпечення максимальної міцності на згин композиту при 500 °С. Міцність на згин композиційного матеріалу NiAl–15% (мас.) CrB2 при температурі випробувань 500 °C утричі більша, ніж у вихідного NiAl.


CRB2, NIAL, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА МІЦНІСТЬ, ДИСПЕРСНЕ ЗМІЦНЕННЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МЕЖА ТЕКУЧОСТІ, МІЦНІСТЬ НА ЗГИН