Конференції

АНАЛIЗ ЯКОСТI АЛIТОВАНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ, ОТРИМАНИХ МЕТОДАМИ ЕЛЕКТРОIСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ

Г.В.Кiрiк,
 
О.П.Гапонова,
 
В.Б.Тарельник,
  
Б.Антошевський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2460

Анотація

Розглянуто особливості структуроутворення при алітуванні зра-зків сталі 20 і 40 електроіскровим легуванням. Встановлено, що зі збільшенням енергії розряду зростають товщина та мікротвердість “білого” та перехідного шарів, шорсткість поверхні, а також змінюється хімічний і фазовий склад. При низьких енергіях розряду формується шар, що складається переважно з α-Fe і оксидів алюмінію. Методом рентгеноспектрального аналізу встановлено, що за великої енергії розряду шар складається з інтерметалідів заліза й алюмінію, а також вільного алюмінію. При електроіскровому легуванні сталі 40, порівняно зі сталлю 20, збільшуються глибина зони підвищеної твердості та її мікротвердість. Шорсткість поверхні практично не змінюється. З метою зниження шорсткості та збільшення суцільності покриттів рекомендується проводити електроіскрове легування цим же електродом (алюмінієм), але за низьких енергій розряду (Wp = = 0,52 Дж).


АЛІТУВАННЯ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ПОВЕРХНЯ, ПОКРИТТЯ, РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ШОРСТКІСТЬ