Конференції

КІНЕТИКА НЕIЗОТЕРМIЧНОГО СПIКАННЯ ПОРОШКА ДИБОРИДУ ЦИРКОНIЮ З ДОБАВКОЮ КАРБIДIВ БОРУ I ХРОМУ ПIД ТИСКОМ У ВАКУУМI

  
Л.І.Клименко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2481

Анотація

Аналіз кінетики неізотермічного спікання під тиском у вакуумі порошкових сумішей на основі дибориду цирконію з добавкою карбідів бору і хрому за даними експериментального дослідження показав поділ температурного режиму спікання на низькотемпературну і високотемпературну області. Особливо чітко цей поділ простежується при підвищенні температури зі швидкістю 20 °С/хв. У низькотемпературній області ущільнення протікає уповільнено і слабо залежить від температури. У високотемпературній області в’язка течія матриці, щоутворює пористий матеріал, контролюється механізмом стаціонарної повзучості матриці, що утворює пористе тіло, з енергією активації 394 кДж/моль. Дворазове збільшення швидкості нагрівання призводить до прискорення низькотемпературної та високотемпературної деформації матриці і підвищенню уявної енергії активації до 581 кДж/моль, що вказує на послідовне включення додаткових механізмів течії матеріалу. Дослідження структури та властивостей матеріалів показало, що утворення нових борокарбідних фаз і евтектики, що зникає в процесі спікання, активує ущільнення матеріалу. Виявлено, що при неізотермічному спіканні під низьким тиском може виникнути явище надпластичності, в результаті якого досягається ущільнення пористого тіла до практично безпористого стану.


ВЛАСТИВОСТІ, ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, КАРБІД БОРУ, КАРБІД ХРОМУ, КІНЕТИКА УЩІЛЬНЕННЯ, СПІКАННЯ ПІД ТИСКОМ У ВАКУУМІ, СТРУКТУРА