Конференції

ДИНАМІКА УЩІЛЬНЕННЯ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО КЕРМЕТУ WC + 25% (мас.) Co ПРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОМУ УДАРНОМУ СПІКАННІ У ВАКУУМІ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2482

Анотація

Досліджено ущільнення дрібнозернистого кермету на основі карбіду вольфраму з масовим вмістом кобальтової зв’язки 25% в процесі ударного спікання при температурах 1150, 1200, 1250 та 1300 °С та початковій швидкості удару 5,8 та 6,2 м/с за умови початкового твердофазного стану зв’язки. На основі отриманих експериментальних даних і розрахованих характеристик пружних властивостей зразків та машини ударної дії методом проб і помилок проведено моделювання динаміки ущільнення з використанням динамічної системи третього порядку і отримано значення зсувної в’язкості матриці кермету, що визначає дисипацію енергії в системі і незворотність ущільнення матеріалу. Отримано також дані про фазову траєкторію руху динамічної системи, тривалість ударного навантаження, часові залежності сили, стиску, швидкості та прискорення системи, а також дані про роботу ущільнення та механотермічний ефект, що виникає внаслідок дисипації енергії і спричиняє істотне підвищення температури пористих зразків кермету. Це підвищення температури при початковій температурі зразків, близькій до температури утворення евтектики, та низькій вихідній пористості може викликати видавлювання рідкої фази з об’єму зразків в пористу графітову оболонку, яка захищає зразки від прилипання до металевої прес-форми. Оцінена енергія активації в’язкої течії матриці, що утворює пористий кермет, становить 1,1 еВ, або103 кДж/моль.


ДИНАМІКА УЩІЛЬНЕННЯ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, КОБАЛЬТ, МЕХАНОТЕРМІЧНИЙ ЕФЕКТ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПОРИСТИЙ КЕРМЕТ, УДАРНЕ СПІКАННЯ