ВПЛИВ ВІДПАЛУ НА ДИСПЕРГУВАННЯ МОЛІБДЕНОВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА НЕОКСИДНІ НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк,
 
С.І.Мартинюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #50
http://www.materials.kiev.ua/article/2551

Анотація

Досліджено кінетику диспергування молібденових наноплівок завтовшки 100 нм, нанесених на підкладки з нітридокремнієвої та нітридоалюмінієвої кераміки, скловуглецю й монокристалів карбіду кремнію та відпалених у вакуумі за 1200—1600 °С протягом різного часу (2—20 хв) за кожної температури. Встановлено, що із молібденових наноплівок на неоксидних матеріалах найменш стійкою на відпал є плівка на нітриді кремнію, яка інтенсивно розпадається та починає взаємодіяти з поверхнею підкладки вже після відпалу за 1300 ° С, а найбільш стійкими виявилися плівки на нітриді алюмінію. За даними досліджень побудовано кінетичні криві диспергування плівок в результаті відпалу.


ВІДПАЛ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КІНЕТИКА, МОЛІБДЕНОВА НАНОПЛІВКА, ПІДКЛАДКА