Конференції

ТЕРМОДИНАМIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТА ФАЗОВI РIВНОВАГИ В СПЛАВАХ СИСТЕМИ Ce–Sn

 
К.Ю.Пастушенко,
 
М.О.Шевченко,
  
В.Г.Кудін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2636

Анотація

Методом калориметрії і за моделлю ідеальних асоційованих розчинів визначено термодинамічні властивості сплавів системи Ce–Sn при 1500−1650 К в інтервалі складів 0 ≤ хSn ≤ 0,2. Встановлено, що мінімальне значення ентальпії змішування складає −67,2 ± 0,5 кДж/моль при xSn = 0,45, а активності компонентів проявляють великі від’ємні відхилення від ідеальних розчинів.


CE, SN, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ