Конференції

НОВА МЕТАСТАБIЛЬНА ТЕРНАРНА ФАЗА Fe7,5MoC1,5: НАНОРОЗМIРНI СТАНИ ТА Mn-ПОДIБНИЙ ПОЛIМОРФIЗМ

 
М.В.Грайворонський,
 
О.М.Заславський,
 
М.В.Кiндрачук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2637

Анотація

Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено одержані надшвидким (~106 К/с) охолодженням розплаву спінінговані стрічки системи Fe–Mo–C. Вперше ідентифіковано метастабільну тернарну сполуку на основі стехіометрії Fe7,5MoC1,5 та вивчено її структуру. Встановлено, що в умовах, далеких від рівноважних, така сполука поводить себе як металохімічний та структурний аналог елементарного Mn в умовах термодинамічної рівноваги, а саме ― може реалізуватися в кристалічних структурах, ізоструктурних γ-, β- та α-поліморфним модифікаціям Mn (γ-, π- та χ-фази відповідно), до того ж температурна послідовність бездифузійних γ → π → χ-перетворень в процесі охолодження подібна до температурної послідовності γ → β → α-поліморфних перетворень Mn, γ → π-перетворення має ознаки мартенсито-подібного, а температура π → χ-перетворення нанорозмірних метастабільних фаз є близькою до температури поліморфного перетворення β-Mn ⇄ α-Mn. Показано, що кристалічні ґратки π- та γ-фаз пов’язані орієнтаційними співвідношеннями, наприклад: (110)π[2 ‾2 1]π║(101)γ[0 ‾1 0]γ.


MN-ПОДІБНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ, НАНОРОЗМІРНІ ФАЗИ, ОРІЄНТАЦІЙНІ СПІВВІДНОШЕННЯ, СИСТЕМА FE–MO–C