Конференції

КОНТАКТНI ТА КАПIЛЯРНI ПРОЦЕСИ В ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ПАЯННЯ СИСТЕМАХ “ЕВТЕКТИЧНI РОЗПЛАВИ НIОБIЮ З КОБАЛЬТОМ, НIКЕЛЕМ I ЗАЛIЗОМ – НЕМЕТАЛЕВI МАТЕРIАЛИ СИСТЕМ Al2O3–SiO2 ТА AlN–TiN”

 
Т.В.Сидоренко,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2657

Анотація

Розглянуто контактні та капілярні процеси взаємодії евтектичних Nb-розплавів, що містять Co, Ni та Fe, з твердими підкладками систем Al2O3–SiO2 та AlN–TiN при 1400–1450 °С у вакуумі 10–3 Па. Досліджено мікроструктуру та фазовий склад продуктів взаємодії в зонах контакту та виконано термодинамічний аналіз імовірних реакцій. Виявлено вплив металу — розчинника ніобію на ці процеси та запропоновано пояснення різній змочуваності однотипних підкладок, яке базується на властивостях (складі та структурі) твердої фази, що утворюється на межі з розплавом. Наведено приклад можливості використання досліджених розплавів для паяння неметалевих матеріалів.


ЕВТЕКТИЧНІ NB-РОЗПЛАВИ, ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ, ПАЯННЯ