Конференції

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ Al-КУТА ФАЗОВОЇ ДІАГРАМИ ПОТРІЙНОЇ СИСТЕМИ Al–Ge–Mg

Т.М.Легка,
 
Т.М.Міка,
 
Ю.В.Мільман,
 
Н.П.Коржова,
  
Н.М.Мордовець
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/2695

Анотація

Побудовано фрагмент Al-кута фазової діаграми потрійної системи Al–Ge–Mg. Експериментальними методами показано, що конода трифазної евтектичної рівноваги L ⇄ α-Al+Mg2Ge, яка відповідає максимальній температурі евтектичного перетворення, не співпадає зі стехіометричним перерізом Al–Mg2Ge в потрійній системі Al–Ge–Mg та зміщена в бік магнію потрійної діаграми. Визначенo концентраційно-температурні параметри моноваріантного евтектичного перетворення L ⇄ α-Al + + Mg2Ge та межі області двофазних α-Al + Mg2Ge (після кристалізації та відпалу) сплавів. Отримана інформація буде використана при розробці нових ливарних сплавів алюмінію.


ДВОФАЗНА ЕВТЕКТИЧНА СТРУКТУРА, КВАЗІБІНАРНИЙ ПЕРЕРІЗ, МОНОВАРІАНТНЕ ЕВТЕКТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПОТРІЙНА ДІАГРАМА AL–GE–MG