Конференції

Характеристики міцності високоентропійних металевих сплавів

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2730

Анотація

За допомогою методу псевдопотенціалу для еквіатомного сплаву Al—Co—Ni—Fe—Cr визначено: тип структури, енергія зв’язку і параметри гратки в рівноважному стані. Обчислено середне зміщення атомів з положень ідеальної усередненої гратки, теоретична міцність, модулі пружності, зсуву і стисливості металевого високоентропійного сплаву (ВЕС) при одноосьових [111] дефор-маціях. Запропоновано методику обчислення міцності сплаву з урахуванням безпосереднього впливу оточуючих атомів на величину зсуву обраного атома, а також зміни зсувів при деформації сплаву, що дає можливість більш адекватно враховувати структуру сплаву при розрахунках з перших принципів.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, ЕНЕРГІЯ ЕЛЕКТРОН-ІОННОЇ СИСТЕМИ, МІЦНІСТЬ, МОДУЛІ ПРУЖНОСТІ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ, СЕРЕДНЄ ЗМІЩЕННЯ АТОМІВ