Конференції

Імітаційне моделювання процесів самоорганізації базових структурних одиниць у високобористих сполуках

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2736

Анотація

Представлено результати комп’ютерного імітаційного моделювання структуроутворення кластерів бору, боридів алюмінію і магнію квантово-хімічними методами з перших принципів у рамках кластерного підходу. Встанов-лено, що октаедричні та ікосаедричні кластери бору мають високу схильність до самоорганізації як з атомами металу (алюмінію, магнію), так і між собою. Розрахунки виконано з використанням програмного комплексу Gaussian'03 у рамках теорії функціоналу електронної щільності у наближенні B3LYP / STO-3G.


БОР, БОРИДИ, КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ, САМОЗБОРКА, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ