Конференції

КІНЕТИКА ТЕРМІЧНОГО ОКИСНЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ НАНОТРУБОК КАРБОНУ В ПОТОЦІ ОКСИГЕНУ

  
В.А.Петрова,
  
Т.М.Терентьєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2812

Анотація

Вперше досліджено реакції окиснення зразків багатошарових нанотрубок карбону в ізотермічних умовах. При ступінчатому підйомі температури від 923 до 1173 К часова залежність окиснення багатошарових нанотрубок карбону змінюється від зростаючої прямої до S-подібної кривої з насиченням. Швидкість окиснення зразків на ділянках лінійного росту при 923 К складає Vox = 4,38 • 10–7 моль • с–1. Починаючи з 973 К на 360 с, внаслідок внутрішнього перегріву зразка активуються швидкі реакції окиснення карбону. Сумарні швидкості в області температур 1023–1173 К зростають експоненційно Vox = 1,19 • 10–6–1,97 • 10–5 моль • с–1. За рівнянням Арреніуса розраховано кінетичні параметри термічного окиснення карбону. Енергії активації реакцій окиснення багатошарових нанотрубок карбону в області температур 973–1173 К знайдені в межах Еа ≈ 169 ± 9 кДж/моль. Частотні характеристики множника А0 визначені, як ≈(1,0–3,1) •106 с–1. Активаційні параметри реакцій окиснення багатошарових нанотрубок карбону близькі до теоретичного значення енергії активації окиснення графіту (172 кДж/моль).


БАГАТОШАРОВІ НАНОТРУБКИ КАРБОНУ, КІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ, ОКИСНЕННЯ, ПОРОШОК, РЕАКЦІЯ