ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО ДИСУЛЬФІДУ МОЛІБДЕНУ, РОЗРАХОВАНІ З ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2822

Анотація

Розраховано стандартні значення теплоємності, ентропії, ентальпії та ентальпії утворення гексагонального дисульфіду молібдену 2H-MoS2 з перших принципів з використанням теорії функціоналу електронної густини. Значення перших трьох величин добре узгоджуються з надійними експериментальними даними з літератури: за 298,15 К відхилення не перевищують 2%. Стандартне значення ентальпії утворення занижене, порівняно з експериментальним, на 5–8% залежно від параметрів розрахунку, що, ймовірно, зумовлено особливостями обраного наближення для обмінно-кореляційного функціоналу (наближення локальної електронної густини). Аналіз відхилень демонструє, що вони зумовлені якістю розрахунку електронної повної енергії, і подальше покращення результатів можливе шляхом застосування обмінно-кореляційного функціоналу, здатного до врахування слабких сил Ван-дер-Ваальса.


ГЕКСАГОНАЛЬНИЙ ДИСУЛЬФІД МОЛІБДЕНУ, ЕНТАЛЬПІЯ УТВОРЕННЯ, ЕНТРОПІЯ, ТЕОРІЯ ФУНКЦІОНАЛУ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ, ТЕПЛОЄМНІСТЬ