ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ БОРИДУ ЦИРКОНІЮ З ХРОМОМ

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2863

Анотація

Досліджено взаємодію бориду цирконію з хромом в інтервалі температур 1300–1900 ºC у вакуумі. Встановлено, що у випадку твердофазної взаємодії на межі контакту відбувається реакційна дифузія з утворенням боридів хрому Cr2B і CrB на межі металу. Процес контролюється швидкістю дифузії атомів бору з кристалічної решітки дибориду цирконію в метал. В області високих температур процес взаємодії протікає за механізмом контактного плавлення, характерного для евтектичних систем. Температура евтектики знаходиться в області 1780 ºC. Рідка фаза, що утворюється, змочує поверхню бориду з крайовим кутом змочування 40 град, взаємодіє з нею та зникає через утворення більш високотемпературних продуктів реакції. Фазовий склад останніх залежить від співвідношення компонентів у сплаві, змінюється в міру збільшення співвідношення ZrB2/Cr, являючи собою подвійні та потрійні зʼєднання, побудовані на базі кристалічних решіток боридів цирконію та хрому. З огляду на евтектичний характер квазібінарної діаграми стану ZrB2–Cr, невеликий кут змочування бориду цирконію евтектикою, взаємодію з нею, а також можливість рівномірного розподілу в обʼємі шихти через газову фазу, хром є перспективним матеріалом для використання в якості добавки, що активує процес спікання.


АКТИВАЦІЯ, БОРИД ЦИРКОНІЮ, ВЗАЄМОДІЯ, ЕВТЕКТИКА, ЗМОЧУВАННЯ, СТРУКТУРА, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ХРОМ