ПРО ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПРИПОЮ ПСр72 НІКЕЛЕМ НА КАПІЛЯРНІ ТА КОНТАКТНІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС ПАЯННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ Al2O3 СПЛАВАМИ ТИТАНУ

 
Т.В.Сидоренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2884

Анотація

Досліджено вплив добавок нікелю до припою ПСр72 на капілярні та контактні процеси під час паяння алюмооксидної кераміки ВК94-1 з титаном ВТ1-0. Розроблено спеціальну методику та виготовлено відповідний пристрій. Даний прийом дозволив максимально ідентифікувати вплив технологічних умов проведення експерименту: швидкості нагріву, часу витримки та інш. Методами досліджень високотемпературної капілярності, оптичної та растрової мікроскопії встановлено, що навіть невеликі добавки нікелю суттєво впливають на змочування неметалів, а також посилюється розшарування розплаву в системі Ag—Cu—Ti, збільшується кількість фази на основі міді, яка за температур вище 870 °С евтектично плавиться з титаном. Обговорено результати із залученням термодинамічних характеристик контактуючих структур.


ЗМОЧУВАННЯ, ПАЯННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ТИТАНОВМІСНИЙ ПРИПІЙ